girniy.ru 1 2 3 ... 9 10

51. Конституциялық құрылымның қағидалары көрсетіңіз:


A) халық билігі, мемлекеттік егемендік, біртұтастық, биліктің бөлінуі, құқықтық үстемдігі, идеологиялық және саяси әр алуандық

B) заңдылық, биліктің бөлінуі, соғысты болдырмау, мемлекеттік тілден басқа өзге тілдерді мемлекет территориясында мойындамау

C) біртұтастық, құқықтық үстемдігі және бір идеологияның басым болуы

D) халықаралық құқық қағидаларының барлығы тарайды

E) конституциялық құрылым қағидаларды айқындауды немесе бөліп көрсетуді талап етпейді


52. Экономикалық жүйенің қағидаларын көрсетіңіз:

A) экономикалық жүйені реттеудегі мемлекеттің үстемдігі

B) меншіктің әр алуандығы және заңмен қорғалуы, еркін кәсіпкерлік, заңмен реттелген бәсекенің болуы және тағы басқалар

C) экономикада консервативтік позицияның болуы

D) әлеуметтік жүйенің негіздері тарайды

E) жоспарлы экономиканың кейбір қағидалары және нарықтық экономикалық барлық қағидалары тарайды


53. Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды кім енгізеді:

A) ҚР Парламент

B) ҚР Қорғаныс Министрі

C) ҚР Президент

D) ҚР Үкіметі

E) ҚР-ның төтенше жағдай жөніндегі Министрі


54. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің қайнар-көзі:

A) Халық

B) ҚР Президенті

C) ҚР Парламенті

D) ҚР Үкіметі

E) ҚР Конституциялық Кеңесі


55. Қазақстан Республикасы қандай мемлекет болып саналады?

A) Президенттік

B) федеративтік

C) конфедерация мүшесі

D) монархиялық

E) азаматтық қауымдастық


56. Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болғандықтан:

A) жоғарғы моральдық - этиқалық қағиданы ұстайтын мемлекет

B) саяси қызметте жоғары мәдениеттегі мемлекет

C) діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген

D) заң мемлекеттен жоғары тұруды мойындаған мемлекет


E) қоғамның ерекше құқықтарын мойындайтын мемлекет


57. Территориялық құрылысы жағынан Қазақстан Республикасы қандай мемлекет түріне жатады?

A) парламенттік

B) конфедерациялық

C) президенттік

D) федеративтік

E) унитарлық (біртұтас)


58. Халық билігін жүзеге асыру нысандары:

A) Республикалық референдум және сайлау

B) отырыстар

C) мемлекеттік органдарға өз билігін жүзеге асыруды беру

D) дөңгелек столдар

E) дебаттар


59. Діни институттардың мемлекеттік институттардан бөлінуі қандай мемлекеттерге тән?

A) зайырлы мемлекеттерге

B) демократиялық мемлекеттерге

C) құқықтық мемлекеттерге

D) клерикалды мемлекеттерге

E) геократиялық мемлекеттерге


60. ҚР мемлекеттік рәміздері қатарына не жатады?

A) ҚР Конституциясы

B) ҚР территориясы

C) ҚР картасы

D) ҚР қолданатын мөрлері

E) ҚР мемлекеттік елтаңбасы, Туы, Әнұраны


61. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар азаматтардың өтініштері мен басқа да құжаттарға жауаптарды қандай тілде береді?

A) ыңғайлы тілде

B) мемлекеттік тілде немесе өтініш жасалған тілде

C) ағылшын тілінде

D) орыс тілінде

E) ауызша береді


62. Мемлекетке тән барлық элементтердің тәуелсіз мемлекет белгілеріне сәйкес келуі қалай аталады?

A) мемлекеттік сәйкестілік

B) мемлекеттік егеменділік

C) мемлекеттік тәуелсіздік

D) ұлттық егемендік

E) халық егемендігі


63. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі:

A) орыс тілі

B) орыс және қазақ тілі

C) қазақ тілі

D) келісім шартта көрсетілген тіл

E) халықаралық құқықтағы қолданылатын тіл


64. Қазақстан Республикасында демократияның келесі түрлері бекітілген:

A) ашық демократия

B) шектелген демократия

C) өркениетті демократия

D) президенттік демократия

E) өкілетті және тікелей демократия


65. Саяси жүйенің қағидасын көрсетіңіз:

A) саяси плюрализм және идеологиялық саналуандылық

B) жерге жеке меншік

C) кәсіпкерліктің заңмен қорғалуы

D) мемлекеттік тілдің үстемдігі

E) бәсекенің болуы


66. ҚР мемлекеттік және қоғамдық институттардың бірігуіне жол беріле ме?

A) ішінара жол беріледі

B) толық түрде мемлекеттің мүддесіне сай келсе жол беріледі

C) жол берілмейді

D) халықаралық ұйымдармен шешіледі

E) жол беріледі


67. ҚР меншіктің келесі түрлері танылады:

A) мемлекеттік меншік

B) жеке меншік

C) қоғамдық меншік

D) заңды тұлғаның меншігі

E) мемлекеттік және жеке меншік


68. Конституциялық құрылым сипатталады:

A) конституцияның болуымен

B) конституцияның болмауымен

C) халықаралық ұйымдардың танылуымен

D) конституцияның болуы шарт емес

E) Ұлттар Ассамблеясының болуымен


69. ҚР қызметінің түбегейлі қағидалары:

A) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, халық игілігін көздейтін экономикалық даму және ұлтаралық татулық

B) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, ұлтаралық татулық және қазақстандық патриотизм

C) қоғамдық татулық және саяси әралуандылық

D) нарықтық экономиканы жетілдіру және қазақстандық патриотизм

E) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, халық игілігін көздейтін экономикалық даму және қазақстандық патриотизм, мемлекеттегі маңызды мәселелерді демократиялық әдістермен шешу

70. ҚР-да билік тармақтарының қызмет етуі:


A) тежемелік және тепе-теңдік сақтау жүйесіне сәйкес

B) өзара құрметтеу қағидасына сәйкес

C) әділдік қағидасына сәйкес

D) бірін-бірі бақылау арқылы

E) бірін-бірі өзара тежеу арқылы


71. ҚР қызметінің түбегейлі принциптеріне:

A) қоғамдық келісімділік пен саяси тұрақтылық жатады

B) мемлекеттің өміріндегі маңызды мәселелерді тек референдум арқылы шешу жатады

C) тек қоғамдық келісімділік жатады

D) тек саяси тұрақтылық

E) тек қазақстандық патриотизм жатады


72. ҚР конституциялық құрылысында бекітілген демократия нысандары:

A) тек өкілетті демократия

B) тек тікелей демократия

C) өкілетті және тікелей демократия

D) конституциялық құрылыс негіздерінде демократия нысандары бекітілмеген

E) жергілікті референдум демократия принципы ретінде бекітілген


73. Өкілетті демократияның көрінісі ретінде:

A) Мемлекеттік билікте өкілетті органдардың болуымен сипатталады

B) Орталық атқарушы билік органына бағынған, жергілікті мемлекеттік басқару органдардың болуымен сипатталады

C) Тек қана жергілікті өкілетті органның болуымен сипатталады

D) Сот билігімен сипатталады

E) ҚР Конституциясында демократия нысандары туралы нормалар көрініс таппаған


74. Қазақстан Республикасы унитарлы мемлекет ретінде біртұтас құрылым:

A) территорияның біртұтастығы және әкімшілік құқықтық бірлестіктерге бөлінуімен сипатталады

B) Автономиялық облыстар мен аймақтардың болуымен сипатталады

C) Мемлекеттік мәртебесі бар территориялық бірліктермен сипатталады

D) Біріккен мемлекеттер одағымен сипатталады

E) республикалардың болуымен сипатталады


75. Унитарлы мемлекеттің белгісі болып:

A) Біртұтас азаматтылық заңнама және мемлекеттік органдар жүйесімен сипатталады


B) Тек біртұтас азаматтылықпен сипатталады

C) Біртұтас заңнамамен сипатталады

D)Тек біртұтас мемлекеттік органдар жүйесімен сипатталады

E) Әр – түрлі азаматтық және біртұтас заңнамамен сипатталады


76. ҚР Конституциясына сай тепе – теңдік тежемелі жүйеге:

A) Парламенттік импичмент кіреді

B) ҚР Президентінің «Вето» құқығы, парламент импичменті, Үкіметке сенімсіздік білдіру

C) ҚР Президентінің «Вето» құқығы

D) ҚР Конституциясында тепе – теңдік тежемелі жүйе бекітілмеген

E) Парламент Сенатына сенімсіздік білдіру


77. ҚР саяси жүйесінің негізін қалыптастырады:

A) Тек мемлекеттік институттардың болуы

B) Тек саяси партиялардың болуы

C) Тек қоғамдық ұйымдардың болуы

D) Тек халықаралық ұйымдардың болуы

E) Қоғамдық бірлестіктер (саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, діни бірлестіктер) мен мемлекеттік институттармен сипатталады


78. Қазақстан Республикасының азаматтығын беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді кім қабылдайды?

A) ҚР-ның Үкіметі

B) ҚР-ның Парламенті

C) ҚР-ның Президенті

D) ҚР-ның Жоғарғы Соты

E) Тиісті әкімшілік-аумақтық әкімшіліктер


79. Әлеуметтік-экономикалық құқықтар тобына жататын құқықты көрсетіңіз

A) өмір сүру құқығы

B) ар-ождан бостандығы құқығы

C) ақпаратты алу және сөз бостандығы құқығы

D) енбек ету, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау құқығы

E) жеке өмірге қол сұқпаушылық құқығы


80. Адам құқықтары өз мазмұны бойынша қалай жіктеледі?

A) адам және азаматтарға қатысты құқықтар

B) бірінші, екінші және үшінші топтың құқықтары

C) жеке, саяси және әлеуметтік-мәдени құқықтар

D) негізгі және қосалқы құқықтар

E) ажырамас құқықтар

81. Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін қандай элементтер құрайды?


A) құқықтар мен бостандықтар

B) тек-қана құқықтар

C) тек-қана міндеттер

D) міндеттер және азаматтылығы

E) құқықтар, бостандықтар және міндеттер


82. Қосазаматтық Қазақстан Республикасында:

A) барлық азаматтарға берілуі мүмкін

B) рұқсат етілмеген

C) Сыртқы Істер министрлігінің келісімімен беріледі

D) ҚР Үкіметінің келісімімен беріледі

E) тек-қана ТМД-ға кіретін мемлекеттер азаматтарына рұқсат етіледі


83. Азаматтықтан айырылуға негіз болып табылмайды:

A) егер тұлға адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса

B) ҚР-ның егемендігі мен тәуелсіздігіне саналы түрде қарсы шықса

C) ҚР-сы аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса

D) басқа мемлекеттің қауіпсіздік, полиция және өзге де мемлекеттік органдарына қызметке тұрса

E) Мемлекеттік нышандарды дұрыс қолданбаса


84. Тек Қазақстан Республикасының азаматтарына тиісті міндетті көрсетіңіздер:

A) ҚР-сы Конституциясын және заңдарын сақтау

B) басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен ар-намысын құрметтеу

C) Қазақстан Республикасын қорғау

D) заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу

E) енбек ету міндеті


85. Санкциясыз жеке тұлғаны қанша уақыттан аспайтын мерзімге ұстауға болады?

A) 10 сағат

B) 24 сағат

C) 36 сағат

D) 72 сағат

E) бір тәулік


86. Жеке тұлғаның саяси құқықтарына жатпайды:

A) сайлау құқығы

B) сайлану құқығы

C) Республикалық референдумға қатысу құқығы

D) мемлекет ісін басқаруға тікелей және өз өкілдері арқылы қатысу құқығы

E) еркін жүріп-тұру және тұрғылықты мекенді өз қалауы бойынша таңдап алу құқығы

87. Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуға рұқсат беруден бас тартуға негіз болып табылмайды:

A) ҚР-сы алдында өтелмеген міндеттемелері болса

B) кәмілет жасқа толмаған азамат болса

C) ҰҚК-нің қызметкері болса

D) сот үкімі бойынша жазаны өтеп жүрсе

E) азаматтықтан шығу ҚР-ның мемлекеттік қауіпсіздігі мүдделеріне қайшы келсе


88. Тұрғын үйге қол сұқпау құқығын адам құқықтарының қандай тобына жатқызамыз?

A) еңбек ету құқықтарына

B) экономикалық құқықтарға

C) саяси құқықтарға

D) конституциялық құқықтарға

E) құқықтық қағидаларға


89. Қазақстан Республикасы азаматтығын алу негізіне не жатпайды?

A) ҚР-да тууы бойынша

B) ҚР-ның азаматтығына қабылдау

C) ҚР-ның халықаралық шарттарында көзделген негіздер бойынша

D) ҚР-ның азаматымен некеге тұру

E) ҚР-сы азаматын асырап алу


90. Қазақстан Республикасында шетел азаматтары ретінде кімдер танылады?

A) ҚР-ның азаматтары емес тұлғалар

B) өзінің басқа мемлекеттің азаматы болып табылатынына қатысты дәлелі толық емес шетел азаматтары

C) басқа мемлекеттің азаматы болып табылатынына қатысты дәлелі жоқ адамдар

D) ҚР-ның азаматы емес және де басқа мемлекеттің азаматы екендігі туралы тиісті дәлелдері бар адамдар

E) ҚР-ның азаматымен некеге отырған адамдар


91. Саяси баспана беру мәселесін кім шешеді?

A) ҚР Парламенті

B) ҚР Президенті

C) ҚР Үкіметі

D) ҚР Сыртқы Істер министірлігі

E) ҚР Конституциялық Кеңесі


92. ҚР-да азаматтығы жоқ адамдар ретінде кімдер танылады?

A) ҚР-ның азаматтары емес тұлғалар

B) өзінің басқа мемлекеттің азаматы болуына қатысты дәлелі жоқ тұлғалар

C) ҚР-ның азаматы емес және де басқа елдің азаматы болуына қатысты дәлелі жоқ тұлғалар


D) басқа елдің азаматтылығына қатысты тиісті дәлелі бар тұлғалар

E) бұрын ҚР-ның азаматымен некеде тұрған тұлғалар


93. Ар-ождан бостандығы қандай құқықтар тобына жатады?

A) жеке бастың құқықтарына

B) экономикалық құқықтарға

C) әлеуметтік құқықтарға

D) халықаралық құқықтарға

E) саяси құқықтарға


94. ҚР азаматын азаматтығынан айыруға бола ма?

A) жоқ

B) иә

C) уақытша болады

D) ішінара

E) құқықбұзушылық жасаса


95. Азаматтық дегеніміз не?

A) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің ерекше формасы

B) құқықтық мәртебе

C) міндеттер мен құқықтарды алып жүрудің өзіндік формасы

D) мемлекет пен жеке тұлға арасындағы өзара құқықтар мен міндеттер жүктелетін тұрақты құқықтық байланыс

E) құқықтарға ие болудың ерекше формасы


96. Қандай жағдайда азамат шет елге берілуі мүмкін?

A) шет мемлекеттің заңын бұзған жағдайда

B) мемлекет қажет деп тапқан жағдайда

C) халықаралық шарттарда белгіленген жағдайда

D) аса ауыр қылмыс жасаған жағдайда

E) халықаралық ұйымдар талап еткен жағдайда


97. ҚР-сы азаматтығынан айыруға негіз болып табылады:

A) әкімшілік құқықбұзушылық жасаса

B) міндеттерін орындаудан бас тартса

C) қылмыс жасаса

D) басқа мемлекетте кәсіпкерлік қызметпен айналысса

E) азаматтықты жалған, жасанды құжат беру алғандығы дәленденсе


98. Әскери қызметкерлерге тыйым салынады:

A) шығармашылықпен айналысуға

B) шет мемлекеттерге баруға

C) коммерциялық ұйымдардың қызметін пайдалануға

D) кәсіптік одақтарда мүшелікте болуға

E) діни орталықтарға баруға


99. Әскери қызметкерлерге тыйым салынады:

A) саяси партияны қолдап сөйлеуге

B) шет мемлекеттерге баруға

C) коммерциялық ұйымдардың қызметін пайдалануға


<< предыдущая страница   следующая страница >>