girniy.ru 1 2 ... 9 10
Тест тапсырмалары1. Конституциялық құқықтың пәнін құрайтын қоғамдық қатынастарды көрсетіңіз:

A) адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ететін қатынастар

B) мемлекеттік органдардың жүйесіне және өкілеттіктеріне қатысты қатынастар

C) мемлекеттің және қоғамның экономикалық негізін құрайтын қатынастар

D) мемлекетті және қоғамды ұйымдастыру негіздерін құрайтын қатынастар

E) мемлекет пен қоғамның саяси саласындағы қатынастар


2. Конституциялық құқық мемлекеттік және қоғамдық қатынастарды келесі әдістер арқылы реттейді:

A) диспозитивтік, императивтік, келісімдік

B) міндеттеуші, рұқсат беруші, конституциялық

C) міндеттеуші, рұқсат беруші, формальды-заңдық, статистикалық

D) салыстырмалы-құқықтық, функционалды, нақты-әлеуметтік

E) міндеттеу, тиым салу, рұқсат беру, тану


3. Конституциялық-құқықтық нормалар өзінің құрылымы бойынша ерекшелігі қандай?

A) уәкілдік беруші болып келеді

B) көбінесе норманың гипотезасы көрсетілмейді

C) көбінесе норманың санкциясы көрсетілмейді

D) тиым салушы болып келеді

E) рұқсат беруші болып келеді


4. Субъективтік құқықтарды бекітетін нормаларды көрсетіңіздер:

A) міндеттеуші нормалар

B) рұқсат беруші нормалар

C) тиым салушы нормалар

D) диспозитивтік нормалар

E) императивтік нормалар


5. Конституциялық құқықтық норма өзінің заңдық күші бойынша:

A) ең жоғарғы норма болып табылады

B) танушы норма болып табылады

C) тиым салушы норма болып табылады

D) диспозитивтік норма болып табылады

E) рұқсат беруші норма болып табылады


6. Конституциялық-құқық ғылымында қолданылатын зерттеу әдісін көрсетіңіз:

A) императивтік әдіс

B) диспозитивтік әдіс


C) салыстырмалы-құқықтық әдіс

D) тиым салу әдісі

E) рұқсат беру әдісі


7. Қазақстан Республикасы құқық жүйесінің негізін қандай құқық саласы құрайды?

A) қаржылық құқық

B) конституциялық құқық

C) мемлекет және құқық теориясы

D) азаматтық құқық

E) әкімшілік құқық


8. Атқаратын міндеттері (мақсаты) бойынша конституциялық-құқықтық қатынастар қалай жіктеледі?

A) уақытша және тұрақты

B) құқықтық және құқықтық емес

C) жалпы және нақты

D) құқық орнатушы және құқық қорғаушы

E) диспозитивтік және императивтік


9. Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар:

A) Республика заңдарынан басымдығы болады

B) қолдану тәртібін Президент бекітеді

C) қолдану тәртібін Конституциялық Кеңес бекітеді

D) Республика заңдарынан басымдығы болмайды

E) ұлттық құқық жүйесінде маңызы жоқ


10. Төмендегілердің қайсысы конституциялық құқықтың субъектісі болып табылмайды?

A) халық

B) мемлекет және оның құрылымдық бөлімшелері

C) мемлекеттік органдар

D) ҚР-сының азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар және шетел азаматтары

E) дебаттық және өзге клубтар


11. Конституциялық құқықтың негізгі қайнар көзіне не жатады?

A) Конституциялық заңдар

B) Конституциялық Кеңестің қаулылары

C) Конституция

D) Жоғарғы Соттың нормативтік қаулылары

E) әдет ғұрып


12. Әрекет ететін аумақтық шегі бойынша конституциялық құқықтың қайнар көздері қалай жіктеледі?

A) Конституциялық заңдар және органикалық заңдар

B) конституциялық әдет-ғұрып және конституциялық келісімдер

C) мемлекеттік органдар мен референдумда қабылданған заңдар

D) жалпы ұлттық және аймақтық

E) заң шығарушы билікпен және атқару билігімен шығарылған заңдар


13. Конституциялық құқық ғылымындағы зерттеу әдісіне қандай әдіс жатпайды?

A) тиым салу әдісі

B) статистикалық әдіс

C) салыстырмалы-құқықтық әдіс

D) социологиялық әдіс

E) жүйелі талдау әдіс


14. Конституциялық құқық субъектілеріне белгілі бір әрекеттерді жасауға ұйғаратын нормаларды көрсет:

A) тиым салушы нормалар

B) рұқсат беруші нормалар

C) міндеттеуші нормалар

D) уәкілдік беруші нормалар

E) императивтік нормалар


15. Конституциялық құқық ғылымының пәнін не құрайды?

A) адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі

B) мемлекеттік органдардың жүйесі мен өкілеттіліктері

C) конституциялық-құқықтық нормалар

D) конституциялық құқықтың қалыптасуы, дамуы және қызмет етуінің заңдылықтары

E) конституциялық құқықтың реттеу әдістері


16. Конституциялық құқықтың қайнар көздеріне төменде көрсетілгендердің қайсысы жатпайды?

A) Президент жарлықтары

B) Үкімет қаулылары

C) Сот шешімдері

D) Парламент заңдары

E) Мәжіліс және Сенаттың регламенті


17. Конституциялық құқық ғылымы:

A) конституциялық-құқықтық нормалар мен институттарды зерттейді

B) конституциялық қадағалауды жүзеге асырады

C) конституциялық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады

D) ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі құқық саласының рөлін атқарады

E) оқу пәні ретіндегі негізгі қызметті жүзеге асырады


18. Конституциялық құқық оқу пәні ретінде:

A) конституциялық қадағалауды жүзеге асырады

B) ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі құқық саласының рөлін атқарады

C) конституциялық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады


D) заңгерлерді дайындау барысында оқытылатын кешенді курс болып табылады

E) ҚР Конституциясы нормаларына ресми талдау жасайды


19. Конституциялық құқық ұғымы келесі аспектілерде қарастырылады:

A) ғылым, оқу пәні және халықаралық құқықтың негізгі институты ретінде

B) ғылым, оқу пәні ретінде

C) ғылым, оқу пәні және құқық саласы ретінде

D) құқық саласы және нормалар жиынтығы ретінде

E) оқу пәні және негізгі құқықтық институт ретінде


20. Конституциялық құқықтың пәні болып табылмайды:

A) саяси мәселелерден туындайтын кейбір мемлекетаралық қатынастар

B) мемлекеттегі сайлау жүйесін ұйымдастырумен байланысты қатынастар

C) мемлекеттегі заңшығару үрдісін реттеумен байланысты қатынастар

D) мемлекеттегі әділсотты ұйымдастырумен байланысты қатынастар

E) конституциялық бақылауды ұйымдастырумен байланысты қатынастар


21. Конституциялық құқық саласы қандай нормалардан қалыптасады:

A) конституциялық-құқықтық нормалардан

B) зерттеу әдістерінен

C) салт дәстүрден

D) тек Конституциядан ғана

E) құқық теориясынан


22. ҚР Конституцияның нормаларына ресми түсіндірме беретін орган:

A) Парламент

B) Үкімет

C) Конституциялық Кеңес

D) Жоғарғы Сот

E) Мәжіліс


23. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар әр Палата депутаттары жалпы санының келесідей көпшілік дауысымен енгізіледі:

A) елу пайызымен

B) жартысымен

C) бестен төртімен

D) төрттен үшінің көпшілік дауысымен

E) төрттен екісінің көпшілік дауысымен


24. Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

A) Республикалық референдумда

B) Үкіметпен

C) Жоғарғы Сотпен

D) Конституциялық Кеңеспен

E) Сенатпен


25. Қазақстан Республикасы Конституциясында жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін анықтайтын бөлім:

A) адам және қоғам

B) адам және азамат

C) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі

D) жалпы ережелер

E) адам және жеке тұлға


26. Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылданды:

A) 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен

B) 1993 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен

C) 1998 жылы қазан айындағы конституциялық реформамен

D) 1995 жылы ҚР Президентімен

E) 1991 жылы 16 желтоқсанда ҚР Парламентімен


27. Конституцияның мызғымастығының кепілі болып табылады:

A) Президент

B) Конституциялық Кеңес

C) Жоғарғы Кеңес

D) БҰҰ

E) Парламент


28. Конституцияда көрсетілген мәселелер бойынша Конституциялық заңдар қабылданады:

A) Маслихаттарда көпшілік дауыспен

B) Әр Палата депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екісімен

C) Сенат депутаттарының жартысымен

D) Мәжіліс депутаттарының жартысымен

E) Жоғарғы Сотпен


29. Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілері бастама алады:

A) Конституциялық заңдардан

B) ҚР Президентінің Жарлықтарынан

C) ҚР Конституциясынан

D) Сот прецеденттерінен

E) ҚР Үкіметінің қаулыларынан


30. 1993 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Президент:

A) заң шығарушы билік басшысы

B) Жоғарғы Кеңес басшысы

C) мемлекет және атқарушы билік басшысы

D) заң шығарушы және атқарушы билік басшысы

E) сот билігінің басшысы


31. Алғаш рет Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдауға негіз болып табылды:

A) Қазақ ССР-ң 25 қазандағы мемлекеттік егемендігі туралы Декларация


B) 1993 жылғы ҚР Конституциясы

C) Кеңестік шарт

D) ТМД- ның жарғылық қ±жаты

E) БҰҰ-ның Жарғысы


32. 1998 жылғы 7 қазандағы Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша Мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі:

A) өзгертілген жоқ

B) 4 жылдан 5 жылға ұзарды

C) 5 жылдан 6 жылға ұзартылды

D) тек кейбір депутаттардың мерзімі ұзартылды

E) 2 жылдан 3 жылға ұзартылды


33. 1991 жылғы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заң бойынша Конституцияның соттық тұрғыда қорғалуын қамтамасыз ететін жоғарғы органды көрсет:

A) ҚР Жоғарғы Кеңесі

B) ҚР Президенті

C) Конституциялық Кеңес

D) Прокуратура

E) ҚР Конституциялық Соты


34. 1993 жылғы Конституцияға сәйкес Жоғарғы Кеңестің өкілеттік мерзімі:

A) анықталмаған

B) 4 жыл

C) 5 жыл

D) 6 жыл

E) 4 жыл 6 ай


35. Конституция өзге актілерден ерекшеленеді:

A) қабылдану және өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі бойынша

B) реттеу әдістерінің кеңдігі бойынша

C) мемлекеттің барлық территориясына бірдей тарайтындығы бойынша

D) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін реттеуге байланысты

E) нормаларының құрылысы бойынша ерекшеленеді


36. Конституция мазмұны бойынша өзге актілерден ерекшеленеді:

A) қамту пәнінің кеңдігімен

B) елеулі ерекшеліктерге ие емес

C) қамту пәнінің тарлығымен

D) кейбір қоғамдық қатынастарды реттемейді

E) Конституция мазмұнында міндеттер көрсетілмеген


37. ҚР Конституциясында неше баптан тұрады?

A) 99

B) 98

C) 77

D) 48

E) 97

38. 1998 жылғы 7 қазандағы ҚР Конституциясына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар бойынша ҚР Президентінің өкілеттік мерзімі ұзартылды:


A) 6 жылдан 7 жылға

B) 5 жылдан 7 жылға

C) 4 жылдан 7 жылға

D) 5 жылдан 6 жылға

E) 3 жылдан 7 жылға


39. 1998 жылғы 7 қазандағы ҚР Конституциясына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар бойынша ҚР Парламенті Сенатының депутаттарының өкілеттік мерзімі ұзартылды:

A) 3 жылдан 5 жылға

B) 4 жылдан 5 жылға

C) 4 жылдан 6 жылға

D) 5 жылдан 6 жылға

E) Сенат депутаттарының өкілеттек мерзімі өзгерген жоқ


40. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

A) 1995 жылы 30 тамызда

B) 1990 жылы 25 қарашада

C) 1998 жылы 7 қарашада

D) 1998 жылы 7 қазанда

E) 1998 жылы 17 желтоқсанда


41. 1998 жылғы 7 қазандағы ҚР Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді:

A) ҚР Президентімен

B) халықпен референдум арқылы

C) ҚР Парламентімен

D) ҚР Конституциялық Кеңесімен

E) ҚР Парламенті Сенатымен


42. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

A) 2007 жылы 1 қаңтарда

B) 1995 жылы 30 тамызда

C) 2007 жылы 21 мамырда

D) 2006 жылы 25 қазанда

E) 1991 жылы 16 желтоқсанда


43. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар 21 мамыр 2007 жылы енгізілді:

A) ҚР Президентімен

B) ҚР Парламентімен

C) ҚР Конституциялық Кеңесімен

D) Жалпыхалықтық референдумда

E) ҚР Үкіметімен


44. 2007 жылы 21 мамырдағы Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес ҚР Президентінің қызметі:

A) 7 жыл мерзімінде қалады

B) 7 жылдан 5 жыл мерзімге өзгерді

C) 7 жылда 6 жыл мерзімге өзгерді

D) 5 жылдан 7жыл мерзімге өзгерді

E) 5 жылдан 6 жыл мерзімге өзгерді

45. 2007 жылғы Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жеке тұлғаны тұтқындауға және қамауға санкцияны береді:


A) Прокуратура органдары

B) Ішкі Істер органдары

C) Конституциялық Кеңес

D) Сот органдары

E) Конституциялық Сот


46. Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің бөліну қағидасы алғаш рет бекітілді:

A) ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заңында (16.12.1991ж.)

B) 1993 жылғы Конституцияда

C) 1995 жылғы Конституцияда

D) Қазақ ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда (25.10.1990ж.)

E) Кеңестік Шартта


47. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заңы қабылданды:

A) 25 қазанда 1990 жылы

B) 30 тамызда 1995 жылы

C) 16 желтоқсанда 1991 жылы

D) 7 қазанда 1998 жылы

E) 16 желтоқсанда 1990 жылы


48. Қазақ ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация қабылданды?

A) 16 желтоқсанда 1991 жылы

B) 30 тамызда 1995 жылы

C) 7 қазанда 1990 жылы

D) 25 қазанда 1990 жылы

E) 25 қазанда 1991 жылы


49. Конституциялық құрылым дегеніміз не?

A) мемлекеттің конституциясымен немесе конституциялық

құқық актілерімен бекітілген және қорғалатын әлеуметтік, экономикалық және саяси-құқықтық қатынастар жүйесі

B) тек қана саяси-құқықтық қатынастар жүйесі

C) белгілі бір құқықтық қатынастар

D) Конституциямен анықталған, бірақ құқықтық тұрғыда қорғауды талап етпейтін қоғамдық қатынастар жүйесі

E) мемлекетті құқықтық тұрғыда басқарумен байланысты қатынастар жүйесі.


50. Конституциялық құрылым келесі қатынастар жүйесін қамтиды:

A) әлеуметтік, экономикалық

B) саяси, халықаралық, ұлтаралық

C) әлеуметтік, экономикалық, саяси-құқықтық

D) азаматтық, халықаралық, экономикалық

E) әлеуметтік, саяси, азаматтық

следующая страница >>