girniy.ru 1 2 ... 6 7
Орыс сыныбына арнал№ан тестiк сауалдар


(6 – сынып)

I нЅсєа

1. Берiлген жауаптарды» арасынан дЅрысын та»да.

Сёуле, ма№ан ..........................................................

А) ты»да

ё) ал

б) жаз

в) єара


2. µя» дауыссыз дыбысєа бiтетiн сјздi кјрсетi»iз.

А) №арышкер

ё) жаз

б) мѕсiн

в) лай

 1. Тiсiм ауырса ............ барамын.

А) шаштараз№а

ё) дёрiгерге

б) тоєымашы№а

в) Ѕшєышєа

 1. Жапырає ........................................

А) пiседi

ё) жауады

б) сар№аяды

в) єартаяды

 1. Керектi сјздi єойы»ыз.

Нанды....... болмайды.

а) тастама

ё) тебуге

б) баспа

в) єадiрле

 1. Езулiк дауысты дыбыстарды кјрсетi»iз.

А) а,о,Ѕ,ы

ё)а,ё,е,и

б)ы,i,о,ј

в) Ѕ,у,ѕ,е

 1. Сенi» шеше»нi» туыстары са№ан кiм?

А) на№ашы

ё) жезде

б) а№атай

в) кјке


 1. ЖЅмбаєты шеш.

«Кјрiнбейдi јзi, естiледi сјзi”

а) теледидар

ё) радио

б) машина

в) ша»сор№ыш

 1. Берiлген сјздердi» єайсысы артыє?

А) алма

ё) алмЅрт

б) бауырсає

в) алша

 1. Іысєы серуенге єажеттi зат.

А) кѕн

ё) ша»№ы

б) кiтап

в) жЅлдыз

 1. .............. ерте»i жастар єолында.

А) елды»

ё) елдi»

б) елты»

в) елде

 1. А: Сабыржан деген сiз бе?

°: .............................................

а) бiлмеймiн

ё) иё, мен

б) ие, бiр рет кјргем

в) ол немене

 1. Ма№ынасына сёйкес байланыстыр

Тѕнде....................................

А) тЅрып, мектепке барамын

ё) жЅлдыз№а єара№анды жаєсы кјремiн

б) Ѕйыєтаймын

в) теледидар кјремiн

 1. Жа»быр........................................

А) жауады

ё) егiледi

б) сар№аяды

в) солады


 1. °лия єай жерден телефон соєты?

А) Тараздан

ё) Аєтјбеге

б) Астана№а

в) Мёскеуде

16.15:20

а) ¶шке жиырма минот бар

ё) ¶штен жиырма бес кеттi

б) ¶штен жиырма минјт кеттi

в) ¶ш ширек.

17.Аптаны» тјртiншi кѕнi

А) Сёрсенбi

ё) ЖЅма

б) Сейсенбi

в) Бейсенбi

 1. Ардаєтап анасын, єЅрметтеп данасын

.....................................................................

а) Бауыр№а басєанбыз баршаны» баласын.

ё) Мейiрбан µлы Отан, єазаєты» даласы!

Б) Азаттыє жолында жалындап жаныппыз.

В) Аман-сау єалыппыз, аман-сау єалыппыз.

 1. Кјк байраєты» авторы кiм?

А) Ш.ґ. Ниязбеков

ё) Ш.А.Уёлиханов

б) Ш.Мёлiбеков

в) Т.Молда№алмев

 1. Бiр а№ашта 15 -єЅс єонаєтап отыр едi. А»шы тјртеуiн атып тѕсiрдi. єЅс єалды?

А) 11 єЅс

ё) 4 єЅс

б) ІЅс єал№ан жоє

в) 15 єЅс

 1. Мына тјмендегi сјздердi» алдына єай ёрiптi єоясыз?

...зын, ...шєыш, ...я

а) а,о

ё) ы

б) є

в) Ѕ


 1. Синонимдердi тап.

А) ёдемi, кјрiксiз

ё) жазылу, айы№у

б) ауыру, емделу

в) жаєсы, жаман

 1. ДЅрыс буын№а бјлiнген сјздi тап.

А) ти-ын-дар

ё) о-єу-шы-лар

б) ає-ын-дар

в) єал-а-мдар

 1. Ашыє буынды сјздi тап.

А) ана, шеше

ё) от, јрт

б) спорт, доп

в) ёке, єант

 1. Дыбыстарды зерттейтiн сала.

А) Лексика

ё) морфология

б) фонетика

в) синтаксис

 1. Сјздердi» дЅрыс жазылуын зерттейтiн сала.

А) Орфоэпия

ё) Термин

б) лексикография

в) орфография

 1. Іазає тiлiне тён дыбыстарды» саны

а) 13

ё) 9

б) 10

в) 42

 1. Жуан сјздi белгiле

А) дiптер

ё) кiтап

б) мЅ№алiм

в) єалам

 1. Етiстiк ненi бiлдiредi?


А) затты» санын

ё) затты» сапасын

б) затты» єимылын

в) затты» атын

 1. ДЅрыс жал№ауды тап.

Арман гѕл... суарды

А) ге

ё) дi

б) ды

в) мен


Орыс сыныбына арнал№ан тестiк сауалдар

(6 – сынып)

II нЅсєа

 1. Тѕбiр сјздi белгiле.

А) жатаєхана

ё) ёнЅран, журналдан

б) єалам, терезе

в) те»гелер, тиындар

 1. Етiстiктi» болымсыз тѕрiн белгiле.

А) бар№ан

ё) барып

б) келсе

в) барма

 1. Же»iс кѕнi єай айда мерекеленедi?

А) 9 єа»тар

ё) 9 кјкек

б) 9 маусым

в) 9 мамыр

 1. Зат есiмдi кјрсет.

А) сјйлеу

ё) оєы

б) єызыл

в) аєыл

 1. Жалєы есiмдi табы»ыз.

А) тау

ё) єала

б) Іара№анды

в) а№аш
 1. Бiтеу буын єатарды кјрсет.


А) анашым, кемпiрєосає

ё) ба№даршам, бЅлбЅл

б)а№а, ёпке

в) сулы, єант

 1. Шылау дегенiмiз

А) затты» атын бiлдiредi

ё) мезгiлiн, мекенiн бiлдiредi

б) сјз бен сјздi байланыстырады

в) затты» єималын бiлдiредi

 1. Адамны» кј»iл-кѕйiн бiлдiретiн сјз табы.

А) ода№ай

ё) шылау

б) ѕстеу

в) етiстiк

 1. Омоним дегенiмiз ...

А) ма№ыналары Ѕєсас сјздер

ё) ма№ыналары єарама-єарсы сјздер

б) ма№ыналары ёр тѕрлi, бiрдей жазылады.

В) бiреудi јзiне єарату

 1. Іажеттi сјздi єой.

Бiздi» ...................јз єолымызда.

А) болашаєта

ё) болашаєты

б) болаша№ым

в) болаша№ымыз

 1. А.ІЅнанбайЅлы єай жылы, єай жерде туды?

А) 1845 жылы Семей облысында

ё) 1847 жылы Семей облысында

б) 1845 жылы ґскемен облысында

в) 1847 жылы ґскемен облысында

 1. Іай сјйлем дЅрыс?

А) Алмас кјйлегi жыртылды

ё) Алмасты» кјйлегi жыртты

б) Алмасты» кјйлегi жыртылды

в) Алмас кјйлек жыртылды

 1. Ма№ынасына сёйкес байланыстыр.

Мен кафеге .....................................

А) єарадым

ё) са№ындым

б) жаздым

в) бардым 1. Мына таби№ат єЅбылыстары єай мезгiлге тён?

Жапырає сар№аяды. Жемiстер пiседi.

ІЅстар жылы жаєєа кетедi.

А) єыс

ё) кѕз

б) кјктем

в) жаз

 1. ДЅрыс жауабын белгiле.

А: - МЅрат, ма№ан келiп кетшi.

°: -

а) јзi» бiл

ё) мен са№ан сенемiн

б) єайда болады?

в) єашан?

 1. Жердi немен єазады?следующая страница >>