girniy.ru 1
Құлан ауылы орталық алаңын қайта жанарту, абаттандыру (Райбыткомбинаттан – Амангелді көшесіне дейін).Конкурс шарттары.


Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы орталық алаңына, қайта жаңартумен абатттандыруға, эскиздін жобалар арасында, конкурс өткізу шарттары.

Т.Рысқұлов ауданының әкімдігі, Құлан ауылы орталық алаңын қайта жанартумен абаттандыруға эскиздік жоба дайындауға, ашық конкурс жариялайды. Конкурс, Құлан ауылының бас жоспары негізінде және Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылады.


  1. Конкурс мақсаттары мен жобаға қойылатын талаптар


Конкурстың негізгі мақсаты – орталық алаңда орналасқан ғимараттарды реставрациялау мен перспективалық құрылыстарды ескере отырып көлік қозғалысын реттеу арқылы ауыл тұрғындары мен қонақтардың демалуына қолайлы орта қалыптастырып, қала құрылысы ансамблінің негізі болып табылатын орталық алаңнын перспективалық кеңістік даму концепциясын белгілеу.

Құлан ауылы орталық алаңын қайта жаңғырту эскизді жобасында ескерілетін талаптар:

-Кәзіргі және перспективалық құрылыстарды ескеріп алаң орталығынын ауқымды жоспарлауының қарастыру.

-Орталық алаңды көгалдандыруды абаттандыруда көлік қозғалысы мен жеке адамдар жүру жолдарын тиімді орналастыру, сәулеттік нысандар мен музыкалық су бүркек қарастыру, алаң аумағының манына сыртқы жарнама элементтерін орнату.

-Орталық алаңда жалпыаудандық іс – шаралар, мерекелер өткізуге жағдай жасау.

-Алаң маңында орналасқан ескерткіштер мен ескерткіш белгілерді сақтап қалу.

-Қала құрылысы ансамбльдерін жобалаудағы кәзіргі кезеңдегі талаптарына сәйкестендіріп құрылысқа сапалы, ұзақ мерзімде шыдамды құрылыс және әрлеу материалдарын қолдану

-Абаттандыру мен көгеріштендіруде ең жақсы шешім табу.


2. Конкурс шарттары

- Конкурсқа, қажетті жоба құжаттарын ұсынған, жобалау ұйымдары, жеке архитекторлар мен дизайнерлер, шеберхана мен студиялардың шығармашылық ұжымдары, қатыса алады.


- Барлық конкурстық құжаттар конкурсқа бес таңбалы шифрмен жолданады, шифр ұсынылатын құжаттардың он жақтағы бұрышына қойылады, сондай – ақ конкурстық конвертке.

-Конкурстық материалдарға қоса конкурстық конвертке мөрленген ақпараттық парақта, конкурсқа қатысушылар төмендегі мәліметтерді көрсетеді:

- Жеке тұлғаларға (паспорт мәліметтері, ИНН, сақтандыру куәлігінің номірі, телефон номірі)

-Заңды тұлғаларға (мекеменің толық атауы, пошталық мекен- жайы, телефон, факс, е-mail)

- Егерде жоба авторлар тобымен жасалса, онда конкурстық конвертке қосымша парақта, сыйақыны өзара бөлу пайызы көрсетілуі тиіс.

Конкурсқа материалдар 30.03.2011жылға дейін 080900, Құлан ауылы Жібек- Жолы, 75 мекен – жайында қабылданады.

Конкурс жеңімпазына ақшалай мөлшерде сыйақы төленеді:

-1 сыйақы (бір) – 200 000 теңге бірінші орын үшін,

- 2 сыйақы (бір) – 100 000 теңге екінші орын үшін.

«Құлан» ауылының орталық алаңының жоспарын, топосъемкасын және ғимараттардың қасбеттерін Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінен (сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі) алуға болады.


3.Жобалық материалдардың құрамы.


Конкурсқа қатысушылар конкурстық комиссияның қарауына электрондық және қағаз түрінде төмендегі материалдарды ұсынуға тиісті;

-түсініктеме парағы;

-ситуациялық жоба М 1: 500;

-алаңның бас жобасы М 1: 500:

-алаңды көріктендіру және көгеріштендіру жобасы М 1: 200 немесе М 1: 500;

-жоба туралы барынша толық қанық болу үшін жеткілікті түрде жобалар, жазылма, қасбеттер және қималар М 1: 200;

-жобалық ұсыныстарға жаңғырту идеясының негізгі техника – экономикалық және қысқаша қайта жанғыртудың негізгі идеясы сипатталады.

-Ұсынылатын шешімнің сәулеттік- көркемдік ерекшелігін көрсету (құс ұшу биіктігінен үш өлшемдегі көрінісі) перспективасы.

-Эскиздік материалдар А3 форматтағы альбомда және 6-дан кем емес 100х 100 түрлі түсті көріністегі қатты планшетте ұсынылады.4. Қорытынды шығару


Конкурсқа материалдарды қабылдау аяқталған кейін 15 күннен кешікпей, конкурс нәтижесі конкурстық комиссияның отырысында жиынтықталады. Конкурстық комиссия жеңімпазды анықтайды, конкурстың нәтижесі туралы баспада жарияланады.

Конкурстық комиссия жеңімпазды анықтау мүмкін емес деп шешкен жағдайда, конкурстың екінші этапы жариялануы мүмкін.

Бірінші орын алған жоба авторы, жобаны жүзеге асырылуына қатысуға құқы бар.

Конкурс жеңімпазына осы ереженің 2 бөліміне сәйкес ақшалай сыйақы төленеді.

Конкурстық комиссияның шешімі жарияланғаннан кейін 1 ай мерзімде комиссия шешімінің негізінде конкурс жеңімпазына ақшалай сыйақы төленеді.

Жеңімпаз деп танылмаған жоба авторларына комиссия шешімі жариялағаннан кейінгі бір ай ішінде авторлық сұранысы бойынша кері қайтарылады.


Күні ____________________


Реконструкция Центральной Площади с «Кулан» в пределах : (от здания бывшего райбыткомбината до ул Амангельди)


Условия конкурса


Условия


О порядке проведения конкурса на эскизный проект реконструкции центральной площади с.Кулан, района Т.Рыскулова Жамбылской области

Акимат района Т.Рыскулова, Жамбылской области объявляет открытый конкурс на разработку эскизного проекта реконструкции центральный площади с. Кулан района Т.Рыскулова.

Конкурс проводится в целях реализации постановления Акимата Жамбылской области и на основании генерального плана c.Кулан.


  1. Цели и задачи конкурса, требования к проекту

Основная задача конкурса- определить перспективную концепцию пространственного развития площади, являющейся одним из важнейших градостроительных амсамблей районного центра с целью создания благоприятной среды для отдыха сельчан и гостей села, упорядочения транспортных потоков на площади с учетом реконструкции и реставрации существующих зданий и перспективного строительства.


Эскизным проектом реконструкции центральный площади с.«Кулан» необходимо предусмотреть:

-объемно- планировочную организацию центра площади с учетом существующей и перспективной застройки;

-благоустройство и озеленение центральный площади с. «Кулан» с учетом оптимальной организации транспортных и пешеходных связей, размещения архитектурных форм свето-музыкального фонтана и прилегающей территории с установкой элементов наружной рекламы;

-возможность проведения на площади общерайонных мероприятий, праздников;

-сохранение существующих памятных знаков, расположенных на прилегающей территории;

-использование долговечных строительных и отделочных материалов с учетом современных подходов к планировочной организации городских ансамблей.

-определение лучшего решения по благоустройству и озеленению


2
.Условия конкурса

Участниками конкурса могут быть проектные организации, творческие коллективы мастерских и студий, частные архитекторы и дизайнеры, представившие необходимые проектные материалы.

Все конкурсные материалы предоставляются на конкурс под шифром, выраженным пятизначным числом, который указывается в верхнем правом углу всех представляемых материалов, а так же на конкурсном конверте.

К материалам прилагается информационный лист в запечатанном конкурсном конверте, в котором участники конкурса указывают:

-для физических лиц (данные паспорта, ИНН, номер страхового свидетельства, контактный телефон);

-для юридических лиц(полное наименование организации, почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).

Если проект выполнен группой авторов, то в конкурсный конверт должен быть вложен отдельный лист в котором указывается процентное распределение премии между ними.

Материалы принимаются на конкурс до 30.03.2011г по адресу: 080900, с.Кулан, ул.Жибек-жолы,75, приемная.

Победителям конкурса выплачивается денежная премия в размере:


-I премия (одна) – 200 000тенге за первое место,

-II премия (одна) – 100 000 тенге за второе место,

Фасады существующих зданий, план и топосъемку центральный площади с. «Кулан» можно получить в акимате р-на Т.Рыскулова (отдел архитектуры, градостроительства и строительства).


3.Состав проектных материалов


Участники конкурса должны предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии в электронном и бумажном виде следующие материалы:

-пояснительная записка;

-ситуационный план М 1:5000;

-генеральный план площади М 1:500;

-план благоустройства и озеления площади М 1:200 или М 1:500;

-планы, развертки, фасады, разрезы в количестве необходимом для наиболее полного представления о проекте М 1:200.

-к проектным предложениям представляются основные технико-экономические, краткое описание основной идеи реконструкции.

-перспектива (трехмерное изображение с птичьего полета) отображающие архитектурно- художественные особенности предлагаемого решения.

-эскизные материалы представляются в альбомах формата А3 и на твердых планшетах цветном изображении размером 100х100 в количестве не более 6.


4.Подведение итогов


Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии не позднее 15 дней с момента завершения приема материалов на конкурс.Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса, данные об итогах конкурса публикуются в печати.

В случае если конкурсная комиссия сочла невозможным определение работы- победителя, может быть объявлен второй этап конкурса.

Авторы проектов, получившие первую премию, имеют право участвовать в последующей реализации проекта.

Победителям конкурса выплачивается денежная премия, в соответствии с разделом 2 настоящего положения.

Выплата денежных премий победителям конкурса производится на основании решения комиссии в месячный срок после опубликования решения конкурсной комиссии.


Проекты, авторы которых не признаны победитями, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца после опубликования решения комиссии.


Дата_________________________