girniy.ru 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI


СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

3-деңгейлi СМЖ құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18-11.1.20.34/01-2013

ПОӘК

«Басқару жүйелеріндегі мәліметтер базалары» пәнінің оқытушыға арналған пән бағдарламасы

№1 баспа


26.08.2013 ж.«БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР БАЗАЛАРЫ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

мамандығы үшiн
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2013

Алғы сөз

1. Құрастырған

Құрастырушы________ Р.С.Бекбаева, техника ғылымдарының кандидаты, «Автоматика және электротехника» кафедрасының доценті м.а.

«_____» ____________________ 2013 ж.


2. Талқыланды

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.

Хаттама № 1 « 29 » тамыз 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов


2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

Хаттама № 1 « 11 » қыркүйек 2013 ж.

Төрайымы __________ Р.С.Бекбаева


3. бекітілді

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды және мақұлданды.

Хаттама № 1 « 18 » қыркүйек 2013ж.


ОӘК төрайымы___________ Г.К.Искакова


4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


Мазмұны
1

Қолдану аймағы

4

2

Нормативті сілтемелер

4

3

Жалпы жағдайлар

4

4

Оқу пәнінің мазмұны

6

5

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

8

6

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

8

7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

9

8

Әдебиеттер

91 ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ


«Басқару жүйелеріндегі мәліметтер базалары» пәнiнiң оқу-әдiстемелiк кешенiнің құрамына енетін оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы 5В070200 - Автоматтандыру және басқарумамандығының студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының мазмұнымен, оның жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi меңгеру кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.


2 НОРМАТИВТI СІЛТЕМЕЛЕР

«Басқару жүйелеріндегі мәліметтер базалары» пәнiнiң осы оқу-әдiстемелiк кешенi келесi құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:


- 5В070200 - Автоматтандыру және басқарумамандығының эллективті пәндер каталогына,

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін жетілдіруге жалпы талаптар » университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны» құжатталған процедура.


3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Жаңашыл басқарушы жүйелер күннен – күнге бiрнеше ондаған жергiлiктi локальды желiлердi бiрлестiрген техникалық жүйелер ретiнде қалыптасып келедi. Сондықтан мұндай жүйелердi комплекстi түрде ақпараттық-басқарушы жүйелер ретiнде қарастыруға болады.


3.2 Пәнді оқу мақсаты:

студенттерді ақпараттық технологиялар облысында қажетті техникалық, алгоритмдік, бағдарламалық және технологиялық шешімдер таңдауға, оларды дұрыс қолдана білуге теориялық және практикалық жағынан дайындау болып табылады.


3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

- студенттердің пән бойынша қажетті білімдерін қалыптастыру;

- осы облыста қолданылатын техникалық, алгоритмдік және технологиялық шешімдермен танысу.


3.4 Оқу нәтижелері:

Пәнді оқығаннан кейін студенттер мәліметтер базаларымен, SQL-сервермен жұмыс істей білулері тиіс.

3.5 Курстың пререквизиттері: жоқ


3.6 Курстың постреквизиттері: жоқ


3.7 Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер

1 кесте


Курс

Семестр

Кредит


Дәрiс,

сағ.

Пр. сағ.

СОӨЖ

сағ.

СӨЖ, сағ.


Барлығы

сағ.

Соңғы бақылау түрi

2

1,2

3

15

30

22,5

67.5

135

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте

Тақырыптардың атаулары және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістік сабақтар
1-Модуль. Клиент-сервер архитектурасы. Негізгі ұғымдар.

Таралымды ДББЖ және клиент-сервер архитектурасы.

Үлестірілген ақпараттық жүйелерді жасаудың технологиялары.

Мәліметтердің иерархиялық, желілік және реляциялық моделдері.


22-Модуль. Деректер қорларының құрылымы

Деректер қор құрылымы. SQL Server деректер қор архитектурасы.

Деректер қордың физикалық архитектурасы.

Деректер қордың қисын құрылымы

2


3-Модуль. MS SQL Server туралы мәліметтер және жұмыс істеу негіздері

MS SQL Server утилиталары. Деректер қорды жасау. Кестелермен жұмыс.

Индекстер. Диаграммаларды қолдану. Деректер қорын, кестені және көріністерді өшіру


24-Модуль.. MS SQL синтаксисі

Идентификаторлар және өрнектер. Басқаратын конструкциялар. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE инструкциялар. SQL предикаттары және үштік қисын. Тұрақтылар, функциялар және өрнектер. Агрегаттық функциялар

2


SELECT инструкциясын қолдану. Қисын операторлары.


3

Сақталатын процедуралар

Курсордың қолдануы

Триггерлер

Қателер туралы мәліметтерді хабарлау.


2

Транзакция және құлыпталу туралы түсінік, олардың арасындағы байланыс.

Транзакциялармен басқару

Құлыптауларды басқару.

2

Барлығы

15

Практикалық сабақтар
«MySQL жүйесімен танысу»

4

«Оқу базасын құру және MySQL ортасында кестелерді

жобалау»

3

«Кестеден ақпаратты алу үшін реляционды операторларды қоданып

SQL-сұраныстарды жасау»

3

«SQL-сұранысында IN, BETWEEN, LIKE, және ISNULL арнайы

операторларды қолдану»

4

«Агрегаттық функциялар көмегімен берілгендерді

жалпылау»


4

«Сұрауларды шақыру реті»

4

«Web – серверда мәліметтерді публикациялау»

4

«Мәліметтер Қорын басқару жүйесі»

4

Барлығы

30
 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
 1. Таралымды ДББЖ және клиент-сервер архитектурасы.
 2. Үлестірілген ақпараттық жүйелерді жасаудың технологиялары.

 3. Мәліметтердің иерархиялық, желілік және реляциялық моделдері.


 4. Деректер қор құрылымы

 5. SQL Server деректер қор архитектурасы.

 6. Деректер қордың физикалық архитектурасы.

 7. Деректер қордың қисын құрылымы

 8. MS SQL Server утилиталары

 9. Деректер қорды жасау

 10. Кестелермен жұмыс

 11. Индекстер

 12. Диаграммаларды қолдану

 13. Деректер қорын, кестені және көріністерді өшіру

 14. Идентификаторлар және өрнектер

 15. Басқаратын конструкциялар

 16. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE инструкциялар

 17. SQL предикаттары және үштік қисын

 18. Тұрақтылар, функциялар және өрнектер

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырып


Көрнекілік материалдар, стендтар, плакаттар

Өзіндік меңгеру сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс

Практика

1

2

3

4

5

1-Модуль. Клиент-сервер архитектурасы. Негізгі ұғымдар.

Таралымды ДББЖ және клиент-сервер архитектурасы.

Үлестірілген ақпараттық жүйелерді жасаудың технологиялары.

Мәліметтердің иерархиялық, желілік және реляциялық моделдері.


«MySQL жүйесімен танысу»

слайдтар

Таралымды ДББЖ және клиент-сервер архитектурасы.

есеп

2-Модуль. Деректер қорларының құрылымы

Деректер қор құрылымы. SQL Server деректер қор архитектурасы.

Деректер қордың физикалық архитектурасы.

Деректер қордың қисын құрылымы

«Оқу базасын құру және MySQL ортасында кестелерді

жобалау»Үлестірілген ақпараттық жүйелерді жасаудың технологиялары.


есеп

3-Модуль. MS SQL Server туралы мәліметтер және жұмыс істеу негіздері

MS SQL Server утилиталары. Деректер қорды жасау. Кестелермен жұмыс.

Индекстер. Диаграммаларды қолдану. Деректер қорын, кестені және көріністерді өшіру

«Кестеден ақпаратты алу үшін реляционды операторларды қоданып


SQL-сұраныстарды жасау»


слайдтар

Мәліметтердің иерархиялық, желілік және реляциялық моделдері.


есеп

4-Модуль. MS SQL синтаксисі

Идентификаторлар және өрнектер. Басқаратын конструкциялар. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE инструкциялар. SQL предикаттары және үштік қисын. Тұрақтылар, функциялар және өрнектер. Агрегаттық функциялар

«SQL-сұранысында IN, BETWEEN, LIKE, және ISNULL арнайы

операторларды қолдану»

слайдтар

Деректер қор құрылымы

есеп

SELECT инструкциясын қолдану. Қисын операторлары.


«Агрегаттық функциялар көмегімен берілгендерді

жалпылау»

слайдтар

SQL Server деректер қор архитектурасы.

есеп

Сақталатын процедуралар

Курсордың қолдануы

Триггерлер

Қателер туралы мәліметтерді хабарлау.


«Сұрауларды шақыру реті»
Деректер қордың физикалық архитектурасы.
Транзакция және құлыпталу туралы түсінік, олардың арасындағы байланыс.

Транзакциялармен басқару

Құлыптауларды басқару.

«Web – серверда мәліметтерді публикациялау» «Мәліметтер Қорын басқару жүйесі»
Деректер қордың қисын құрылымы7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ


4 кесте


Оқулықтардың, оқу әдістемелік нұсқаулардың атаулары

Саны

экз.

Студент тер саны

Пайыздық қамтылуы

1

2

3

4Негізгі әдебиеттер


1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание. - К.; М.; СПб.: Издательский дом "Вильямс", 2000

14

14
2. Ульман Дж.Д., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. - М.: Издательство "Лори", 2000 

20

15
3. Muthusamy Anantha Kumar. SQL Server and Collation, 2004 

5

15


4. Мартин Грабер. Справочное руководство по SQL. - М.: Издательство "Лори", 2007


20

15
5. Kalen Delaney. Inside Microsoft SQL Server 2005: The Storage Engine (Microsoft Press, 2006) ISBN 978-0735621053

20

15
6. Зверев, Дмитрий Львович. Оптимизация потоков простых SQL-запросов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.11. http://sigla.rsl.ru/view......


7. Метод анализа плана выполнения SQL-запроса, используя свойства O-большое асимптотик для оценки стоимости : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.11 / Борчук Леонид Евгеньевич; [Место защиты: Моск. гос. авиац. ин-т].http://sigla.rsl.ru/view......


Қосымша әдебиеттер

1. Джо Селко. Программирование на SQL для профессионалов. - 2-е издание - М.: Издательство "Лори", 2004


2. Itzik Ben-Gan. Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Querying: Microsoft Press, 2009

8 ӘДЕБИЕТТЕР


8.1 Негізгі әдебиеттер:

 1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание. - К.; М.; СПб.: Издательский дом "Вильямс", 2000

 2. Ульман Дж.Д., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. - М.: Издательство "Лори", 2000 

 3. Muthusamy Anantha Kumar. SQL Server and Collation, 2004 

 4. Мартин Грабер. Справочное руководство по SQL. - М.: Издательство "Лори", 2007

 5. Kalen Delaney. Inside Microsoft SQL Server 2005: The Storage Engine (Microsoft Press, 2006) ISBN 978-0735621053

 6. Зверев, Дмитрий Львович. Оптимизация потоков простых SQL-запросов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.11. http://sigla.rsl.ru/view......

 7. Метод анализа плана выполнения SQL-запроса, используя свойства O-большое асимптотик для оценки стоимости : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.11 / Борчук Леонид Евгеньевич; [Место защиты: Моск. гос. авиац. ин-т].http://sigla.rsl.ru/view......


8.2 Қосымша әдебиеттер:

 1. Джо Селко. Программирование на SQL для профессионалов. - 2-е издание - М.: Издательство "Лори", 2004

 2. Itzik Ben-Gan. Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Querying: Microsoft Press, 2009