girniy.ru 1 2 3

"ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 1" ПӘНІ

 1. Ақша қаражаттарының есебі


 2. Валюталық операциялар есебі

 3. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру

 4. Капитал есебі

 5. Қорлар есебі

 6. Материалды емес активтер есебі

 7. Ұзақ мерзімді активтер есебі

 8. Қаржылық нәтижелер есебі

 9. Негізгі құралдар есебі

 10. Ұйымның шығыстарының есебі

 11. Дебиторлық берешектер есебі

 12. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі

 13. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі

 14. Кредиторлық берешектер есебі

 15. Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешектер есебі

 16. Экспорттық және импорттық операциялар есебі

 17. Займдар бойынша шығындар есебі

 18. Активтердің құнсыздануы

 19. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

 20. Қаржы есептілігін ұсыну

 21. Бухгалтерлік баланстағы ашып көрсетулер

 22. Пайда және зиян туралы есептегі ашып көрсетулер

 23. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептегі ашып көрсетулер

 24. Капитал қозғалысы туралы есептегі ашып көрсетулер

 25. Түсіндірме жазбалардағы ақпараттарды ашып көрсету

 26. Есеп саясатының түсінігі мен құрылымы

 27. Салықтар бойынша міндеттемелер есебі

 28. Ұйымның резервтерінің есебі

 29. Қаржыландырудан алынатын кірістер есебі

 30. Өнімдерді сатып өткізу мен қызмет көрсетуден алынған кірістер есебі


«БАСҚАРУ ЕСЕБІ 1» ПӘНІ

 1. Басқару қызметіндегі басқару есебінің рөлі.

 2. Бухгалтерлік ақпарттарды пайдаланушылар.

 3. Басқару және қаржы есебінің салыстырмалы сипаттамасы.

 4. Шешімдер қабылдау үрдісі.

 5. Басқару үрдісіндегі бухгалтер - талдаушының рөлі.

 6. Өндірістік есеп және оның басқарудағы рөлі. Басқару есебінің өндірістік есеппен байланысы.

 7. Экономикалық мазмұны бойынша өндірістік шығындардың жіктелуі.


 8. Шешімдер қабылдау мен жоспарлау үшін шығындардың жіктелуі.

 9. Бақылау мен реттеу үрдісін іске асыруға шығындардың жіктелуі.

 10. Жауапкершілік орталықтары бойынша шығындар есебі.

 11. Негізгі өндіріс шығындарының есебі: материалдар есебі, еңбекақы шығындары мен еңбекақыдан аударымдар eceбi, үстеме шығындар есебі және оны үлестіру.

 12. Көмекші өндіріс есебі.

 13. Аяқталмаған өндірісті бағалау, түгендеу және есебі.

 14. Өндірістегі шығындардың жиынтық есебі.

 15. Әкімшілік шығыстарының есебі. Өнімдерді өткізу мен қызметтерді бойынша шығыстар есебі.

 16. Калькуляциялау мәні.

 17. Өзіндік құнды калькуляциялау объектілері, калькуляциялық бірліктер.

 18. Калькуляция баптары бойынша өнімді өндіру шығындарының eceбi.

 19. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығындар есебінің әдістері.

 20. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен шығындар есебінің тапсырыстық әдісі.

 21. Тікелей шығындар eceбi (метериалдық және еңбек ақы шығындары)

 22. Өндірістік үстеме шығындар eceбi.

 23. Өткізілген өнім мен орындалған тапсырыс eceбi.

 24. Контракт, тапсырыс бойынша өзіндік құнды калькуляциялау.

 25. Өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнын калькуляциялаудың үрдіспе - үрдіс әдісі: колдану аясы мен оның ерекше айырмашылығы.

 26. Эквиваленттік бірліктің түciнiгi.

 27. Материалдық және қосылған шығындардың эквиваленттік бірліктері. Эквиваленттік өндіріс: нормативтік және нормативтен жоғары жоғалтулар.

 28. Әртүрлі деңгейдегі аяқталған өзіндік құн элементтері.

 29. ФИФО және орташа өзіндік құн әдістері бойынша шығындарды калькуляциялау.
 30. Шығындарды толық үлестіру (абзорпшен - костинг) мен айнымалы шығындар бойынша өзіндік құн калькуляциясы.


 31. Шығындар есебі әдісінің өзіндік құнға, пайдаға және өндірістік қорларды бағалауға әсері.

 32. Шығындардың толық есебі және маржиналды табыс кезіндегі пайда мен зиян туралы есеп.

 33. Операциондық пайданы есептеу тәртібі.

 34. Калькуляциялаудың екі әдісінің пайда көлеміне әсерін салыстырмалы талдау.

 35. Нормативтік шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялаудың мақсаттары.

 36. Нақты және нормативтік шығындар есебі.

 37. Нормативтер түрлері.

 38. Жеке нормативтерді белгілеу тәртібі.

 39. Норма өзгерісінің есебі.

 40. «Стандарт - кост» жүйесі калькуляциялау мен шығындар есебінің нормативтік әдісінің жалғасы ретінде.

 41. Бірлесіп өндірілген және жанама өнімдер түсінігі.

 42. Бірлесіп өндірілетін өнімдер арасында кешенді шығындарды үлестіру әдістері.

 43. Шешімдер қабылдаудағы кешенді шығындарды үлестіру жүйесінің кемшіліктері.

 44. Жанама өнімдер есебі.6М050900-ҚАРЖЫ МАМАНДЫҒЫ бойынша


"АҚША, НЕСИЕ , БАНКТЕР" ПӘНІ

 1. Ақшаның қажеттілігі, мәні және қызметтері.

 2. Ақша жүйесі, оның негізгі элементтері және типтері.

 3. Ақшаның түрдері және олардың дамуының эволюциясы.

 4. Соғыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстанда өткен ақшы реформалары.

 5. Инфляция, оның себептері және әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайындағы салдары.

 6. Банктік несиелеуді ұйымдастыру қағидалары, несиенің қажеттілігі, мәні және түрлері.

 7. Екінші деңгейлі банктердің несиелік ресурстары және олардың қалыптасу көздері.

 8. Қазақстан Республикасының несие жүйесі және оның құрылымы.

 9. Қақастан Республикасының Ұлттық банкі, оның құқықтық статусы мен функциялары.
 10. Ұлттық банктің ақша – несие саясаты және оның негізгі құралдары.


 11. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің қызметін ұйымдастыру.

 12. Қазақстандағы депозиттік нарықтың дамуы.

 13. Жеке тұлғалардың салымдарын сақтандыру.

 14. Әлемдік валюталық жүйелердің түрлері және эволюциясы.

 15. Коммерциялық банктерді ашу, жабу және қайта құру.

 16. Екінші деңгейдегі банктерге қойылатын минималдық резервтік талаптар.

 17. Банктің несие алушылар мен несиелік қарым-қатынастарын ұйымдастыру.

 18. Коммерциялық банктердің несиелдік портфелінің жіктелуі. Банктік провизияларды құру тәртібі.

 19. Коммерциялық банктердің өзіндік капиталы, оның құрылымы және қызметтері.

 20. Банктің тартылған қаражаттары, олардың жіктелуі.

 21. Банктің несие алушысының несиені қайтару қабілеттілігін талдаудың мақсаттары және міндеттері.

 22. Банктің несие алушысының несиені қайтару қабілеттілігін бағалау әдістемесі.

 23. Банк несиесінің қайтарылуын қамтамасыз ету нысандары.

 24. Кепіл және оның түрлері. Банкте кепілдік міндеттемелерді бағалау әдістері.

 25. Цессия , оның құқықтық құрылымы және түрлері.

 26. Кепілдік беру және банктік несиенің қайтарымдылығын қамтамасыз етудегі кепіл-хат.

 27. Банкте кепілге алынған мүлікті бағалау әдістері.

 28. Банк несиелерінің жіктелуі.

 29. Несиенің бағасы. Пайыздық үстем бағасына әсер етуші факторлар, банктің пайызды есептеу тәртібі.

 30. Коммерциялық банктің несиелік саясаты.

 31. Ипотекалық несиелеу, оның Қазақстандағы дамуы.

 32. Қазақстандағы тұтынушылық несиелендіру.

 33. Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті несиелеу.

 34. Банктің лизингтік операциялары.

 35. Банктің факторинг операциялары.

 36. Банктің траст операциялары.
 37. Қазақстан Республикасының төлем жүйесінің ұғымы, қазіргі жағдайы және құрылымы.


 38. Қазақстан Республикасындағы төлемдер және ақша аударымдарын жүзеге асырудың негізгі төлем құралдары

 39. Банктік карточкалар: олардың ұғымы, түрлері, жіктелуі. Қазақстан Республикасындағы карточкалық төлем жүйесінің қазіргі жағдайы.

 40. Қазақстан Республикасындағы төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асырудың негізгі әдістері

 41. Қазақстан Республикасы төлем жүйесін ұйымдастырудың жалпы қағидалары және құрылымы

 42. Банкаралық есеп айырысу жүйесі, оның төлем жүйесіндегі мәні мен ролі

 43. Қазақстан Республикасы төлем жүйесінің нормативті-құқықты базасы

 44. Алдын-ала және одан кейінгі төлем тәртібіндегі тауралық және тауарлық емес операциялар бойынша төлем тапсырмаларымен есеп-айырысу

 45. Талап-тапсырма төлемімен есеп айырысу, құжат айналымы және бақылау

 46. Чектік есеп кітапшысындағы чекпен есеп айырысу

 47. Банктердегі кассалық операциялардың ұйымдастыру тәртібі және бақылау

 48. Төлем жүйесіндегі тәуекелділіктер, оларды басқару тәсілдері

 49. ҚР ҰБ қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы, оның қазақстандық төлем жүйесіндегі мәні мен ролі

 50. Банктік есептілік: сипаты құру қағидалары

 51. Ақшалай төлеммен байланысты операциялар сипаты.


"ҚАРЖЫ" ПӘНІ

 1. Қаржыны сипаттаушы белгілер

 2. Мемлекеттік қаржы жүйесінің негізгі принциптері (қағидалары)

 3. Қаржы жүйесін жетілдірудің бағыттары.

 4. Қаржылық бақылаудың өзіндік ерекшелегі меніс-қимыл сферасы, бақылаудың жалпы жүйесіндегі оның ролі.

 5. Коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелердің шығыстары.

 6. Қоғамның таза табысы, оның өсуінің факторлары.

 7. Мемлекет шығыстарының жүйесі, қағидалары, оларды ұйымдастыру.

 8. Салық салу қағидаттары, мемлекеттің салық саясаты
 9. Алымдар, баждар, төлемдер ұғымы


 10. Қазақстан Республикасының Салық жүйесін ұйымдастыру

 11. Мемлекеттік бюджеттің мәні, рөлі, сипаттамасы

 12. Бюджеттен тыс қорлардың мәні, пайда болу себептері

 13. Халықаралық кредит түсінігі, қажеттілігі, субъектілері, даму факторлары

 14. Қаржының айрықшалықты белгілерін атап шығыңыз?

 15. Экономикалық категория ретіндегі қаржының анықтамасын тұжырымдаңдар?

 16. Қаржылық саясатты әзірлегенде қандай бастапқы негіздер алынады?

 17. Фискалдық саясат ұғымы қалай анықталады және оның қандай түрлері бар?

 18. Қаржыны стратегиялық басқару жөніндегі органдарды және олардың бұл үдерістегі негізгі функцияларын атаңдар?

 19. Қазіргі кезде қаржылық жоспарлауда қандай әдістер қолданылады?

 20. Қаржылық жоспарлауды жасау қандай кезеңдерден тұрады?

 21. Мемлекеттің қаржылық қызметтің мазмұны неде және оған қандай факторлар әсер етеді?

 22. Мемлекеттің қаржылық қызметтің әдістерін атап шығыңдар және сипаттап беріңдер?

 23. Қаржылық бақылаудың объективті қажеттігі неде?

 24. Қаржылық бақылауды жүзеге асырудың қағидаттарын және негізгі міндеттерін атап шығыңдар?

 25. Мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты.

 26. Резервтік активтердің құрамы

 27. Сақтық рыногы түсінігі, оған қатысушылар

 28. Сақтандыру саласын ұйымдастыру

 29. Банктің макроортасы және оның құрамдық бөліктері.

 30. Жарнама және оның банктік маркетинг стратегиясындағы орны.

 31. Банктегі өнімдік қатарды талдау және өнімдік стратегиялық мазмұны.

 32. КЭМЕЛ банк қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесі.

 33. Банк қызметі тәуекелдерінің жіктелуі.

 34. Банктегі басқарудың қажеттілігі және тиімсіз бақылау.

 35. ҚР валюталық жүйесі және оның элементтері.
 36. Валюталық бағам. Валюталық бағамды қалыптастыруға әсер етуші факторлар.


 37. Валюталық нарық және оның түрлері.

 38. «СПОТ» ережесі бойынша шетел валютасын алып-сату.

 39. Жедел валюталық операциялар «Аутрай» бағамы.

 40. Шетел валютасымен СВОП операциялары.

 41. Валюталық опциондар.

 42. Валюталық фьючерстер.

 43. Валюталық арбитраж

 44. Валюталық бағамдардың режимдері

 45. ҚР қаржы нарығы, оның құрылымы және ерекшеліктері.

 46. Бағалы қағаздар нарығының құрылымы және қызметтері. Қазақстандағы оның негізгі реттелуі.

 47. Біріншілік бағалы қағаздар нарығы. Андеррайтинг және оның әдістері.

 48. Екіншілік бағалы қағаздар нарығы.

 49. Бағалы қағаздардың жіктелуі

 50. Акциялар, облигациялар: олардың түрлері және қызметтері

 51. Корпоративтік бағалы қағаздар.

 52. ҚРдағы мемлекеттік бағалы қағаздар, олардың қалыптасу көздері және жіктелуі

 53. Депозитарлық кепіл-хаттар

 54. Қор нарығындағы тәуекелдер.

 55. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет түрлері.

 56. Қазақстанның қор биржасы – оның құрылымы және қатысушылары.

 57. KASE-тегі сауданың негізгі әдістері


"САЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ" ПӘНІ

 1. Салықтың мәні және оның элементтері

 2. Салық салу әдістері

 3. Қазақстанның салық саясаты

 4. Салық механизмінің құралдары

 5. Корпоративтік табыс салығын есептеу механизмі

 6. Салықтық инвестициялық преференция ұғымы және оларды қолдану тәртібі.

 7. Жеке табыс салығын төлеушілер, объектілері және есептеу тәртібі

 8. Меншікке салық сипаты және түрлері

 9. Заңды тұлғалардың мүлігіне салық салуды есептеу тәртібі

 10. ҚР дағы арнайы салықтық режимдер

 11. Салықтық конвенцияның мәні
 12. Ірі салықтөлеушілердің салықтық мониторинг жүргізуінің тәртібі


 13. Тәуекелділіктерді басқару жүйесінің мәні

 14. Пайдалы қазбаларға салық салу: есептеуқағидалары

 15. Салықтық тексерулердің ұғымы және түрлері

 16. ҚҚС мәні және есептеу тәртібі

 17. ҚҚС бойынша дебеттік қалдығының қайтарылу тәртібі

 18. Жеке табыс салығы: объектілері және есептеу әдістері

 19. Мемлекеттік бюджеттің кірісін қалыптастырушы көзқайнарлар

 20. Төлем балансы: оның мәні және құрылымы

 21. Мемлекетті қаржылық реттеу әдістері

 22. Қазақстанның қаржылық жүйесінің құрылымы

 23. ҚРдағы қаржылық саясаттың түрлері

 24. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы экономикалық саясат

 25. Салықтар мемлекеттік кірістің негізгі көзі ретінде

 26. Қаржылық бақылаудың әдістері6М051100-МАРКЕТИНГ Мамандығы бОЙЫНША


"Маркетинг" ПӘНІ

 1. Маркетингтің пәні, мәні, мазмұны

 2. Маркетингтің мақсаты, қағидасы, қызметі

 3. Маркетинг микс ұғымы

 4. Маркетингтің негізгі қағидасы

 5. Маркетингтік орта

 6. Фирманың сыртқы ортасын талдау мақсаты және оның стратегияялық шешімдерінің альтернативті құлылуының мәні

 7. Сыртқы ортаны маркетингтік талдаудың деңгейі: макроорта, мезоорта, микроорта

 8. Макроортаны талдау, оның мазмұны. макроортаны құрушы факторлар

 9. Маркетингтік зерттеу және маркетингтік ақпарат жүйесі

 10. Маркетингтік зерттеу процесі және оның кезеңдері

 11. Маркетингтік зерттеудің әдістері

 12. Нарықты сегменттеу, оның қағидалары мен критерийлері

 13. Нарықты қамту стратегиясы

 14. Нарықта тауарды жайғастыру (позиционирование)

 15. Тауар нарығында тұтынушылардың мінез-құлқы

 16. Тауарды сатып алу туралы шешім қабылдау процесі

 17. Тауар маркетинг жүйесінде


 18. ТӨЦ қағидасы

 19. ТӨЦ кезеңдеріне сипаттама

 20. Фирманың тауар саясаты: мәні, мақсаты, міндеттері

 21. Тауардың бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіштері мен параметрлері

 22. Тауардың орамы мен маркілеуі

 23. Тауар белгісі және тауар маркасы

 24. Маркетингтің баға саясаты

 25. Баға құрудың әдістері мен стратегиясы

 26. Тауарды өткізу және тауар жылжыту

 27. Көтерме және бөлшек сауда

 28. Маркетингтегі өткізу стратегиясы, коммуникациялық саясат. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау

 29. Халықаралық маркетинг

 30. Қызмет және коммерциялық емес қызмет маркетингі<< предыдущая страница   следующая страница >>