girniy.ru   1 ... 8 9 10 11
Тема вопроса: нет


Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №185


"Ќазіргі тілдердегі етістік тўлєаларыныѕ арєы негізі - ќимыл есімдері",- деген кім?


М.Ќашќари

Ж.Баласаєўн

Э.Севортян

Н.Дмитриев


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №186


Табєачєы беглер табєач атын тутыпан. Бўл сґйлемдегі ќандай етістік?


кїрделі етістік

сабаќты

салт

ќўранды етістік


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №187"Кґне тїркі жазба ескерткіштерініѕ тілі" еѕбегініѕ авторы:


М.Маєауин

Р.Сыздыќова

Н.Келімбетов

Є.Айдаров


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №188


Кґне тїркі ескерткіштерінде кездесетін тўраќты сґз тіркестері:


Жалєыз ќаздыѕ їні шыќпас

Кґзді ашып-жўмєанша

Ол аш барыс алдында созылып жатты.

Кґрер кґзім кґрместей, білер білігім білместей болды


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №189

"Тїркі тілдерініѕ ыќпалы славян тілдерініѕ тек лексикасына єана јсер етіп ќоймаєан, славян фонетикасына, бір сґзбен айтќанда, жалпы тілініѕ бїкіл системасына кїшті ыќпал еткен",-деген пікірді айтќан єалым:Н.Баскаков

Н.К.Дмитриев

М.Ќашќари

Э.Севортян


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №190


Ноен (ноян), нохор (нґкер), магнай (маѕдай), тэнгэр (тјѕір), авга (аєа) сґздері ќай тілден енген сґздер?


монєол

араб

орыс

аєылшын


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №191


"Ояз, шен, болыс, старшын, сот, тїрме, ауылнай, жандарал" сияќты јкімшілік басќару ісіне ќатысты сґздер ќай тілден енген?


парсы

араб


монєол

орыс


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №192


Ќазаќ тарихы жайлы ќысќаша мјлімет пен французша-ќырєызша (ќазаќша) сґздіктен тўратын 1825 ж.Парижде жарыќ кґрген еѕбек, авторы:


Ј.Науаи "Мухакамат јл-луєатайин"

Г.Ю.Клапрот "Ќырєыз тілінен"

Н.М.Ильминский "Материалы к изучению киргизского (казахского) наречия"

М.А.Терентьев "Грамматика турецкая, персидская, киргизская и узбекская"


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №193


Ж.Баласаєўни "Ќўдатќу біліг", М.Ќашќари "Диуани лўєат ат тїрк", Сараи "Гїлстан бит-тїрки", "Кодекс Куманикус" сияќты еѕбектер ќай кезеѕдерде жазылды?


Кґне тїркі дјуірінде

Алтай дјуірінде


Орта єасырларда

Жаѕа тїркі дјуірінде


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №194


"Маєына, мјн, маєлўм, мјлім" сґздерінде ќандай фонетикалыќ ќўбылыс байќалады?


элизия

метатеза

протеза

эпентеза


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №195


Бір буынды сґздердіѕ морфологиялыќ ќарапайымдану процесін А.Н.Кононов ќалай атады?


бірігу

кірігу

фузия

сращение

Тема вопроса: нет


Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №196


Бір буынды сґздердіѕ морфологиялыќ ќарапайымдану процесін Г.Рамстедт ќалай атады?


фузия

кірігу

жымдасу

сращение


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №197


Кґне тїркі тілінде кґптік маєына туєызєан ќосымшаныѕ бірі деп біз есімдігініѕ ќўрамындаєы -з-ны кґрсеткен єалым?


Н.Баскаков

С.Е.Малов

Г.Ф.Благова

А.Габен


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №198"Мен бу тарап келдім". Нґлдік формада тўрєан сґзді тап.


тарап

бу

мен

келдім


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №199


Батыс хун бўтаєына жататын тілдерді кґрсет:


чуваш, азербайжан, тїрік, ќўмыќ, татар, башќўрт, ќазаќ, ноєай, ќараќалпаќ, ўйєыр, ґзбек;

ќазаќ, ќырєыз, ќыпшаќ, тїрік, татар, башќўрт, сары ўйєыр;

чуваш, азербайжан, якут, ќўмыќ, тува, шор, ќараќалпаќ, ґзбек;

тува, ќараєас, якут, хакас, шор, сары ўйєыр, ќырєыз, алтай;


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №200


"Ќарт, ќария, кјрі" сґздеріне ортаќ морфема:

ќари

ќар

ќа

ќ


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)<< предыдущая страница