girniy.ru   1 ... 7 8 9 10 11
Тема вопроса: нет


Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №167


Ілік септік тарихи ескерткіштер тілінде ќандай мјн берді?


сыйлау, ќўрметтеу

меншіктілік

кґптік

жіктік


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №168


"Ілік септік алєашында "субъектініѕ айналасындаєы, ќасындаєы" дейтін мјнді білдірген",-деген кім?


А.М.Щербак

Банг

А.Н.Кононов

В.А.Богородицкий


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №169Ќолданылу тјсілі мен маєыналарыныѕ байланыстылыєын салыстыра келіп, ілік жалєауы мен табыс жалєауы бір негізден тараєан деп ќарайтын єалым?


Рамстедт

А.М.Щербак

В.В.Радлов

З.В.Севортян


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №170


Ілік септік жалєауын нене - не "дене, тјн" дейтін сґздерден тараєан деп ќарайтын єалым?


А.Щербак


А.Щербак


А.Щербак


А.Щербак


З.Севортян


З.Севортян


Н.Дмитриев


Н.Баскаков


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №171

Н.А.Баскаков ілік септік жалєауыныѕ генезисі туралы не айтты?ілік жалєауы мен табыс жалєауы бір негізден тараєан деп ќарайды

сыйлау, ќўрметтеу мјнінен тараєан дейді

нене - не "дене, тјн" дейтін сґздерден тараєан деп ќарайды

жіктеу есімдігінен тараєан деп ќарайды


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №172


Н.А.Кононов табыс септік жалєауыныѕ генезисі туралы не айтады?


меншіктілік мјнін тудырєан деп ќарайды
кґптік мјнді білдірген деп ќарайды


Табыс жалєауыныѕ кґне тїркі тіліндегі тўлєасы -є (-ыє, -іг) ілік септік жалєауы ќўрамындаєы мўрын жолды -ѕ дыбысыныѕ (-ыѕ) ґзгеруінен шыќќан дейді

нене - не "дене, тјн" дейтін сґздерден тараєан деп ќарайды


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №173Рун жазбаларында -єару жалєауы ќандай сґздерге жалєанєан?


мекен-орын мјнінде, кґлем-кеѕістікті, мекенді білдіретін сґздерге жалєанєан

етістіктерге жалєанєан

есімдіктерге жалєанєан

шылауларєа жалєанєан


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №174


Рун жазбаларында -єар жалєауы ќандай сґздерге жалєанєан?


шылауларєа жалєанєан

Етістіктерге жалєанєан

есімдіктерге жалєанып, іс баєытталєан объектіні білдірген


кґлем-кеѕістікті, мекенді білдіретін сґздерге жалєанєан


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №175

Кґне тїркілік барыс жалєауы -єар, -єару мен есімшеніѕ келер шаєын жасайтын -ар, -ер бір єана аффикстіѕ екі тїрлі кґрінісі деп ќарайтын єалым?Ф.Исхаков

Б.А.Серебренников

Г.Рамстедт

А.Н.Кононов


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №176


Табєачєы беглер табєач атын тутыпан. Бўл сґйлемдегі сын есім жасайтын ќосымшаны кґрсет.


-лер

-ын

-єы

-пан


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №177


Табєачєы беглер табєач атын тутыпан. Бўл сґйлемдегі табыс септікте тўрєан сґзді кґрсет.


табєачєы

атын

беглер


тутыпан


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №178


Кґне тїркі тілінде ен, джым, аныє, йиг, бедїк, дїм сґздері не їшін ќолданылєан?


кїшейтпелі сын мјнін туєызєан

зат есім мјнін тудырєан

меншіктілік мјнін тулырєан

кґптік мјнін тудырєан


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №179


"Миллион, триллион" сан есімдері тілімізге ќай тілден енген?


шыєыс тілдерінен

оѕтїстік тілдерден

араб тілінен

батыс тілдерінен


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №180


"Бір" сан есімініѕ арєы негізі монєолдыѕ бїрі (барлыєы, бјрі) дейтін сґзі",-деген кім?


Н.Баскаков

Г.Рамстедт

Н.Дмитриев

Т.Ковальский


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №181


Г.Рамстедт "бір" сан есімініѕ генезисі жайлы не айтты?


тїркілік мір сґзінен шыќќан

хакас тіліндегі "пер" сґзі

арабтыѕ "фикр" сґзімен ўялас

монєолдыѕ бїрі (барлыєы, бјрі)деген сґзінен шыќќан


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №182"Дґкір саусаќ", "икемсіз саусаќ" мјнінен ќай сан есім шыќќан?


жеті

тоєыз

алты

сегіз


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №183


"Елу" сан есімі кґне тїркі тілінде ќалай дыбысталєан?


елі

еллиг

илу

иеглу


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №184


Ќазіргі тілдердегі етістік тўлєаларыныѕ арєы негізі


еліктеуіш сґздер

одаєайлар

ќимыл есімдері

їстеулер
<< предыдущая страница   следующая страница >>