girniy.ru 1 2 ... 10 11
Тест


Тарихи грамматика

Theacher

Сисенбаева Раушан Жаѕабаевна


Тест для студентов следующих специальностей:

1. Ќазаќ тілі мен јдебиеті (IV курс)

2. Филология: ќазаќ тілі (IV курс)


Вопросы:


Вопрос №1


Тілдіѕ тарихи дамуында ќолданатын басты јдіс?


ретроспективтік јдіс

тарихи-салыстырмалы јдіс

синхрондыќ сипаттау јдісі

ареалдыќ јдіс


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №2


Тілді мјдениеттік, этномјдени жјне этнопсихологиялыќ тўрєыдан ќарастыратын тіл білімініѕ саласы?


Этнолингвистика

лексикология

диалектология

этимология


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №3


Копыленко еѕбегі:


«Вопросы диалектологии и истории казахского языка»

«Памятники древне-тюркской письменности»

«Грамматика киргизского языка»

«Основы этнолингистики»


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №4


Тілдіѕ лексикалыќ ќўрамыныѕ даму сипаттарын зерттейтін тіл білімініѕ баєыты:


Тарихи синтаксис

Тарихи морфология

Тарихи лексикология

Тарихи фонетика


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №5М.Ќашќаридыѕ «Диван лўєат ат тїрк» атты еѕбегі ќай уаќыттарда жазылєан?


1084ж.

1069ж.

1042ж.

1057ж.


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №6


1245 ж. Египетте жазылып, кіріспе бґлімінде ќыпшаќ тілініѕ негізгі заѕдылыќтарын баяндайтын ќай еѕбек?


«Ќўтадєу біліг»

«Терджуман тїркий уа єараби»

«Диуани хикмет»

«Бабырнаме»


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №7


«Ј» фонемасы тїркі тілдерінде ќай тілдіѕ јсерінен ќалыптасты?

шыєыс тілдерініѕ јсерінен


батыс тілдерініѕ јсерінен

орталыќ-солтїстік тілдерініѕ јсерінен

оѕтїстік тілдерініѕ јсерінен


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №8


«Образцы народной литературы тюркских племен» атты еѕбектіѕ авторы?


Радлов

Алекторов

Пантусов

Мелиоранский


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №9


Ќазаќ сґздерін алєаш орыс графикасымен жазєан миссионер?


Н.Ильминский

В.Радлов

Л.Будагов

Ы.Алтынсарин


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №10


Тілдіѕ дамуын ќалай атаймыз?


этимология

этнолингвистика

этногенез

глоттогенез


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №11


Тїркі тілдерініѕ классификациясын тўѕєыш жасаєан єалым?


Ж.Баласаєўн

М.Ќашќари

Малов

В.Радлов


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №12


Жїйелік ќатынастар арќылы кґрінетін тілдік ярустарды салыстыруда ќолданылатын јдіс?


тарихи

типологиялыќ

ретроспективті

салыстырмалы


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №13


Мелиоранский еѕбегін ата:


«Вопросы диалектологии»

«Образцы народной литературы тюркских племен»

«Краткая грамматика казахско-киргизского языка»

«Кґне тїркі жазба ескерткіштерініѕ тілі»


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №141897 ж. Катаринский ќандай еѕбек жазды?


«Образцы народной литературы тюркских племен»


«Грамматика киргизского наречия»

«Краткая грамматика казахско-киргизского языка»

«Киргизская хрестоматия»


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №15


Бір аймаќта ќалып ќойєан сґздерді ќарастыруда ќолданылатын јдіс:


типологиялыќ

ретроспективтік

синхрондыќ

ареалдыќ


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №16


Тїркологияда раннепратюркский деп аталатын дјуір

орта тїркі дјуірі


хун дјуірі

алтай дјуірі

кґне тїркі дјуірі


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №17


Тїркі тілдерін еѕ кґне, ескі, жаѕа, еѕ жаѕа деп жіктеген ќай єалым?


С.Малов

М.Ќашќари

А.Н.Самойлович

Н.Баскаков


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №18


Сґздіѕ алєашќы маєынасыныѕ ўмыт болып не ќолданыстан шыєып ќалуы, не жаѕа ўєым атауына айналуы, кґне маєынаныѕ тўраќты сґз тіркестерініѕ ќўрамында єана саќталуын тарихи лексикологияныѕ ќай саласы ќарастырады?


диахрондыќ лексикология

тарихи семасиология

тарихи лексикология

салыстырмалы лексикология
следующая страница >>