girniy.ru 1 2 ... 4 5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ALMATY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

«ТАМАҚ, ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІПТЕРІ МЕН ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ

ИНДУСТРИЯНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ»

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

29-30 қазан 2015 жыл


ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»,

29-30 октября 2015 года


PROGRAM

Of INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

"INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD, LIGHT

AND HOSPITALITY INDUSTRY",

October 29-30, 2015


Конференцияның ұйымдастыру комитеті

 •  Құлажанов Т.Қ.  – т.ғ.д., профессор, АТУ ректоры, төраға;

 •  Кизатова М.Ж. – т.ғ.д., профессор, ғылым және инновациялар жөніндегі проректор;

 •  Рскелдиев Б.А. – т.ғ.д., профессор, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор;

 •  Батхолдин Қ.С. – тәрбие жұмысы бойынша проректор;


 •  Мнацаканян Р.Г. – Қамқорлық Кеңесінің төрағасы;

 •  Худова Л.Н. – т.ғ.к., АТУ профессоры, жеңіл өнеркәсіп орындары Ассоцияциясының төрайымы;

 •  Шайкенова Р.Р. – қонақ үй және мейрамханалар Ассоцияциясының төрайымы;

 •  Жилисбаева Р.О. – т.ғ.д., профессор, ЖӨжДФ деканы;

 •  Диханбаева Ф.Т. – т.ғ.д., профессор қ.а., ТӨФ деканы;

 •  Жангуттина Г.О. – э.ғ.к., доцент, ЭжБФ деканы;

 •  Адмаева А.М. – т.ғ.к., ИжАТФ деканы;

 •  Мұхтарханова Р.Б – т.ғ.к., доцент, Ғылым басқармасы бастығы.


Организационный комитет конференции

 •  Кизатова М.Ж. – д.т.н., профессор, проректор по науке и инновациям;

 •  Батхолдин Қ.С. – проректор по воспитательной работе;

 •  Мнацаканян Р.Г. – председатель Попечительского Совета;
 •  Худова Л.Н. – к.т.н., профессор АТУ, председатель Ассоциации предприятий легкой промышленности;


 •  Жилисбаева Р.О. – д.т.н., профессор, декан ФЛПиД;

 •  Диханбаева Ф.Т. – д.т.н., и.о. профессора, декан ФПП;

 •  Жангуттина Г.О. – к.э.н., доцент, декан ФЭиБ;

 •  Адмаева А.М. – к.т.н., декан ФИиИТ;

 •  Мухтарханова Р.Б – к.т.н., доцент, начальник Управления науки.


Organizing Committee

 •  Kulazhanov T.K.  – Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of ATU, the chairman;

 •  Kizatova M.Zh. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice-Rector for Science and Innovation;

 •  Rskeldiev B.A. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice-Rector for Educational Affairs;

 •  Batkholdin K.S. – Vice-Rector for Educational work;

 •  Mnatsakanyan R.G. – Chairman of the Board of trustees;

 •  Khudova L.N. – Candidate of Technical Sciences, Professor of ATU, Chairman of Association of the Enterprises of Light Industry;

 •  Shaikenova R.R. – Chairman of the Kazakhstan Association of hotels and restaurants;

 •  Zhilisbaeva R.O. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Light Industry and Design;


 •  Dikhanbaeva F.T. – Doctor of Technical Sciences, Dean of the Food Production Faculty;

 •  Zhanguttina G.O. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economy and Business;

 •  Admayeva A.M. – Candidate of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Engineering and Information Technologies;

 •  Mukhtarkhanova R.B. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of Science Department.

Алматы технологиялық университетінің

«ТАМАҚ, ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІПТЕРІ МЕН ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ

ИНДУСТРИЯНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ»

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ

29-30 қазан 2015 ж.


Өткізілетін орны:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы

Алматы технологиялық университеті,

Төле би көшесі, 100, бас оқу ғимараты;

Фуркат көшесі, 348/4, 3-оқу ғимараты.Ұйымдастырушы:

Алматы технологиялық университеті


Өткізілетін күндері:

29 – 30 қазан 2015 жыл (бейсенбі, жұма)Жұмыс тілдері:

Қазақ, орыс, ағылшын.29 қазан 2015 жыл

(бас оқу ғимараты, кіші акт залы, Төле би к. 100)


9.00 – 9.30


9.30 – 10.00

Конференцияға қатысушыларды тіркеу


Алматы технологиялық университеті ғалымдарының жетістіктерінің көрмесімен танысу

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС


10.00 – 10.10

Халықаралық конференцияның ресми ашылуы


Алматы технологиялық университетінің ректоры, т.ғ.д., профессор, Халықаралық және Ұлттық инженерлік академиясының академигі, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, Құлажанов Талғат Құралбекұлының құттықтау сөзі


10.10 – 10.25

Шарманов Торегелди Шарманович – м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі, Қазақ тамақтану акдемиясының президенті. «Салауатты ұзақ өмір».

10.25 – 10.40

Мансуров Зулхаир Аймухаметович – х.ғ.д., профессор, Жоғары мектеп ХҒА академигі, ҚР ғылым, техника және білім саласы бойынша Мемлекеттік силықтың лауреаты. «Ғылымды ұйымдастырудың бірқатар сұрақтары».

10.40 – 10.55Шахов Сергей Васильевич – т.ғ.д., профессор, Воронеж мемлекеттік инженерлік технологиялар университеті. «ЖОО ғылымы мен өндірістің интеграциясы».

10.55 – 11.10

Оразалы Сабден – э.ғ.д., профессор, ҚР ҰИА академигі, Мемлекеттік силықтың лауреаты, ҚР БжҒМ экономика институтының ғылыми орталығы жетекшісі. «Инновациялық экономика жағдайында адамзат дамуының стратегиясы».

11.10 – 11.25

Shin Shokita – дизайн магистрі (Жапония). «The concept of Japanese design».


11.25 – 11.40

Рахимова Сауле Маратовна – Алматы технологиялық университетінің PhD докторанты. «The use of metal nanoparticles for antimicrobial finish of cotton fabric».

11.40 – 12.40

G-Global коммуникативті платформасынада Вебинар: «Мендель» атындағы Чехия университетімен (Брно қ., Чехия), Тағамдық технология Одесса ұлтық академиясымен (Одесса қ., Украина), Новосібір технологиялық университетімен (Новосібір қ., Ресей), Челябинск техникалық университетімен (Челябинск қ., Ресей), Қазақ технология және бизнес университетімен (Астана қ.).


12.40 – 14.00

Түскі асқа үзіліс


14.00 – 17.00

СЕКЦИЯЛЫҚ МӘЖІЛІСТЕР

30 қазан 2015 жыл10.00 – 11.00

Сүт және макарон өнімдерін өңдеу оқу-ғылыми орталықтарының салтанатты ашылуы (3Б оқу ғимараты). Модератор – Диханбаева Ф.Т., т.ғ.д., профессор м.а., «Тағам өндірісі» факультетінің деканы.

10.00 – 11.00

«Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарындағы ғылым мен өндірістің интеграциясы мәселелері» тақырыбына дөңгелек үстел (Бас оқу ғимараты, кіші акт залы).

Модератор – Жилисбаева Р.О., т.ғ.д., профессор, «Жеңіл өнеркәсіп және дизайн» факультетінің деканы.

14.00 – 16.00

G-Global коммуникативті платформасынада Н.Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетімен (Астана қ.), М.Ауезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университетімен (Шымкент қ.), Алматы энергетика және байланыс университетімен (Алматы қ.) «Тұрақты болашақ үшін нано-био және жасыл технологиялар» тақырыбында Вебинар (Бас оқу ғимараты, мәжіліс залы). Модераторлар – т.ғ.к., АТУ профессоры Кутжанова А.Ж., б.ғ.к., АТУ профессоры Лесова Ж.Т.


ҚОРЫТЫНДЫ ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС


16.00 – 17.00

Секция төрағаларының хабарламасы
Конференция жұмысының қорытындысы (3Б оқу ғимараты, акт залы).


следующая страница >>