girniy.ru 1 2 3

Программа дисциплины для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


Жалпы орта білім негізінде, күндізгі оқу түрінде

050509 «Қаржы» мамандығының студенттеріне

«Ақша, несие, банктер» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Лист утверждения программы дисциплины для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН
ҚЭФ Деканы

_________Т.Я.Эрназаров

200__ «____»___________

Ќ±растырушылар: аѓа оќытушы И.Т. Имангалиева___________

ассистент Р.С. Ещанова___________


Қаржы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Ақша, несие, банктер» пәні бойынша

жалпы орта білім негізінде оқитын 050509 «Қаржы»

мамандығы


Бағдарлама 200__ж «___»_________жұмыс оқу бағдарлама негізінде өңдеген

№ __ хаттама 200__ жылдың «___»_____________ кафедра мәжілісінде ұсынылғанКафедраның меңгерушісі ____________________ Н.С. Кафтункина


№___хаттама 200__ жылдың «____»________қаржы-экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған


ӘК төрайымы _______________ Л. А. Сидорова


1 Оќытушы туралы мєліметтер


Имангалиева Индира Тлеубергеновна – қаржы кафедрасыныњ аѓа оќытушысы (дәріс);

Ещанова Райхан Салахиденовна – маркетинг магистрі, қаржы кафедрасыныњ ассистенті (тәжірибе);

Кафедрада (542) ќабылдайтын уаќыты: топтың күнтізбе бойынша ақыл кеңес


2 Пән туралы деректер

Пєн 3 семестрде зерттелейді, семестрдіњ ±заќтылыѓы 15 апта болады. Пєн бойынша 135 саѓат - жалпы кµп ењбек сіњіруді керек ќылатын ж±мыс, олардыњ ішінде 45 саѓат аудиториядаѓы сабаќтарѓа жєне 90 саѓат - пєнді зерттеу жаѓынан студенттердіњ µзіндік ж±мыстарына жіберілген. Сабаќтардыњ т‰рлері бойынша аудиторлыќ саѓат бойынша тарату к‰нтізбелік жоспарында келтірілген.

«Ақша, несие, банктер» пәні негізінен экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика есімдер негізінде қарастырылған.

«Ақша, несие, банктер» курсының мақсаты тыңдаушылардың терең білім алу және ақша мен несие мәселесінің теретикалық аспектісін түсіну, ақша және несие жүйелерінің функциялау негізі мен қатар, халықаралық валюта мен несие-есеп айырысумен байланысты қарым қатынастарға арналған.

Пєнініњ зерттеуінен нєтижесінде Сіз білуге тиіссіз :


 • ақша айналымның құқықтық базасын, экономикадағы ақшаның мәнін, функцияларын және оның рөлін, ақша айналымының заңдарын, ақша есептеу ұйымдастыруының тәсілдерін, инфляцияның маңызын, инфляцияның себептерін және оның түрлерін, ақша реформаларының түрлерін. Ақша жүйесінің элементерін, ақша жүйесінің түрлерін және оның Қазақстан Республикасындағы ерекшеліктерін;
 • несиенің қажеттілігін, несиенің жылжыту стадияларын, несиені төлеу графигін құрастыруды үйрену, борыш төлеу қабілеттілігін талдау, несиеліл процентінің ставкасын;


 • банктердің маңызын және олардың экономикадағы рөлін, орталық банктің ұйымдастыру және функциялау ерекшелектерін, Ұлттық Банктің ақша несие саясатының тәсілдерін, Қазақстандағы Ұлттық Банктің коммерциялық банктердің қызымет ету бойынша бақылау механизімін, банктердің актив және пассив операцияларының түрлерін, банкердің қызымет ету түрлері бойынша операцияларды жасау, несиелендіру, есеп - кассалық зерттеу, лизингті, факторингі, трастты, бағалы қағаздар мен операцияларды және т. б.

Тәжірибелік сабақтарға қатысып және СӨЖ тапсырмаларын орындап Сіз істей білесіз:

 • ақша айналым облысындағы даму тенденцияларын талдау, ақша айналыстағы нысана мәселелерін анықтау, мемлекеттің экономикасын тұрақтандыру, ақша айналымын күшейту тұралы есептерді талдау;

 • банктің актив және пассив операциялардың құрылымын анықтау, коммерциялық банктердің қызыметін реттейтін экономикалық нормативтарын санау;

 • несие алушының борыш төлеу қабілеттілігі бойынша жекеменшік қаржы көрсеткіштерін санау, Несиелік кілісімшартты құрастыру, коммерциялық банктердің қызыметін сенімділік, тұрақтылық, өтімділік, төлеу қабілеттілік, кіріс көрсеткіштер арқылы бағалау.


3 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК»

 2. Сборник задач по банковскому делу / Под ред. Н.И. Валенцевой. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 3. Деньги и платежи: сб. норм. актов Республики Казахстан: офиц. тексты по сост. на 1 сентября 2006.

 4. Финансы, деньги, кредит: уч. / Под ред. Д.В. Соколовой. – М.: Юрист, 2001, 453 с.

 5. Деньги, кредит, банки: Учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков и другие – М.: Юнити – Дана, 2004

 6. Деньги, кредит, банки: Учебник. /Под. Ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд. – М.: КНОРУС, 2005.
 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под ред. Красавиной Л.Н. - М.: Финансы и стат., 2000Қосымша

 1. Новиков И.А., Чумаченко Б.П., Шалгимбаева Г.Н. Стратегия управления банковскими рисками.– Алматы, 1998..

 2. М.В. Гамаюнов, С.Е. Демент. Партнеры предприятия: сборник – Центр экон. и маркетинга, 2000.

 3. Осваиваем банковское дело. /Под ред. Уайтинг Д.П - М.,1996.

 4. Деньги/ авт. Д. Крибб – М.: Слово, 2000.

 5. Деньги, кредит, банки: учебник. / Титова И.Е., Кожаев Ю.П. – М.: ВЛАДОС, 2003.

 6. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы: Учебное пособие. / Ч.Б. Ермасова. – М.: «Экзамен», 2004.

 7. Сверидов О.Ю. Деньги, кредит, банки. М.: Юнити, 2003.

4 Пәннің тақырыптық жоспары


4.1 Мамандық 050509 «Қаржы» жалпы орта білім негізіндегі оқудыњ күндізгі түрі ( түскен жылы 2007 ж.)


Тематический план дисциплины
Ф СО ПГУ 7.18.207


р/р

ПЄННІЊ ТАЌЫРЫПТЫЌ ЖОСПАРЫТаќырыптыњ атауы


Саѓаттын мµлшері
Дєріс

Тєжірибе

МС¤Ж

С¤Ж
1 Бөлім Ақша, несие, банктер туралы негізгі түсініктер
1

Ақшаның мәні мен қызыметтері

2

1

1

5
2

Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

2

1

1

5
3

Ақша реформалары

2

1

1

5
4

Қарыз капиталы, пайыз және несие

2

1

2

5


5


Несие және банк жүйесі

2

2

2

5
2 Бөлім Орталық банк – несие және банк жүйесінің негізгі буыны
6

Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

2

1

2

5
7

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызыметтері мен опреациялары

2

1

2

5
3 Бөлім Коммерциялық банктер, олардың қызметтері мен іс-әрікетін ұйымдастыру
8

Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

2

1

2

59

Банктердің актив және пассив операциялары

3

1

1

5
10

Банк практикасындағы тәуекелдер

2

1

2

5
4 Бөлім Бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығының құралдары, құрылымы және қатысушылары
11

Бағалы қағаздар нарығы
12

Қор биржасы
5 Бөлім Халықаралық валюталық – несиелік қатынастар


13

Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

2

1

1,5

4
14

Халықаралық валюталық – несиелік институттар

3

1

1

3,5БАРЛЫҒЫ:

30

15

22,5

67,5


5 Курстың компоненттері


3.3.1 Дәріс сабақтардың мазмұны


1 Бөлім Ақша ,несие ,банктер туралы негізгі түсініктер


1 Тақырып Ақшаны мәні мен қызыметтері

Ақшаның пайда болуы және оның тауарлы табиғаты.Тауардың қарама- қайшылықтары және құнныңэквиваленттік формасының ерешелектері. Құн формасының дамуы.

Құнның салыстармалы және эквиваленттік формасы – құнның екі қарама қарсы жақтары. Ақша жалпы құн эквиваленті ретінде. Ақша тауарының спецификасы. Ақшаның тарихи, қоғамдық және экономикалық категория ретіндегі жаратылысы туралы.


2 Тақырып Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

Ақша айналымы және ақша айналысы туралы түсінік. Қызымет көрсетуші ақша формалары: толық құнды, толық құнсыз – қағаз жжжәне несие ақшалары. Қолма – қол және қолма – қол ақшасыз ақша айналысы. Ақшаның және төлем құралдарының турлері..