girniy.ru 1 2 3

      Осы Заѕ сауда ќызметi саласындаєы ќоєамдыќ ќатынастарды реттейдi, оны мемлекеттiк реттеудiѕ принциптерiн жјне ўйымдыќ негiздерiн белгiлейдi.


1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар

      Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) јкетудi жјне (немесе) јкелудi сан жаєынан шектеулер – тауарлардыѕ сыртќы саудасын сан жаєынан шектеу жґнiндегi, квоталарды белгiлеу жолымен енгiзiлуi мїмкiн шаралар;
      2) јлеуметтiк маѕызы бар азыќ-тїлiк тауарларына бґлшек сауда баєаларыныѕ шектi мјнi – баєаныѕ негiзсiз ґсуiне жол бермеу, инфляцияны рўќсат етiлген шекте ўстау жјне елде макроэкономикалыќ тўраќтылыќты ќамтамасыз ету маќсатында белгiленетiн бґлшек сауда баєаларыныѕ рўќсат етiлген деѕгейi, сауда ќызметiніѕ субъектiсi јлеуметтiк маѕызы бар азыќ-тїлiк тауарларына бґлшек сауда баєаларын осы деѕгейге дейін айќындауєа ќўќылы;
      3) јлеуметтік маѕызы бар азыќ-тїлік тауарларына рўќсат етілген шекті бґлшек сауда баєасы – јлеуметтiк маѕызы бар азыќ-тїлiк тауарларына бґлшек сауда баєаларыныѕ шектi мјндерi артќан жаєдайда Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейтін бґлшек сауда баєаларыныѕ деѕгейі;
      4) бґлшек сауда – сатып алушыєа жеке, отбасылыќ, їй iшiнде немесе кјсiпкерлiк ќызметпен байланысты емес ґзгедей пайдалануєа арналєан тауарларды сату жґнiндегi кјсiпкерлiк ќызмет;

      5) кедендiк баждардыѕ квотадан тыс мґлшерлемесі – белгiленген тарифтiк квотадан тыс јкелiнетiн тауарларєа белгiленетiн кедендiк јкелiм бажыныѕ мґлшерi (шамасы);

      6) кедендiк баждардыѕ квотаiшiлiк мґлшерлемесі – белгiленген тарифтiк квота шегiнде јкелiнетiн тауарларєа белгiленетiн кедендiк јкелiм бажыныѕ мґлшерi (шамасы);
      7) кґтерме сауда – кейiннен сатуєа немесе жеке, отбасылыќ, їй iшiнде жјне осындай ґзгедей пайдаланумен байланысты емес ґзге де маќсаттарєа арналєан тауарларды ґткiзу жґнiндегi кјсiпкерлiк ќызмет;
      8) ќоєамдыќ тамаќтандыру – тамаќ ґнiмдерiн ґндiрумен, ќайта ґѕдеумен, ґткiзумен жјне тўтынуды ўйымдастырумен байланысты кјсiпкерлiк ќызмет;
      9) рўќсат – осы Заѕєа сјйкес сыртќы сауда шарты (келiсiмшарты) негiзiнде сыртќы сауда ќызметiне ќатысушыєа берiлетiн рўќсат ету ќўжаты;
      10) сауда алаѕы – тауарлар сату кезiнде тауарларды ќоюєа, кґрсетуге, сатып алушыларєа ќызмет етуге жјне сатып алушылармен аќшалай есеп айырысуєа, сатып алушылардыѕ ґтуiне арналєан, арнайы ќўрал-жабдыќ ќойылєан сауда объектiсiнiѕ алаѕы;
      11) сауда желiсi – ортаќ басќарудаєы жјне (немесе) бiрыѕєай коммерциялыќ белгiнi немесе дараландырудыѕ ґзге де ќўралы аясында пайдаланылатын, екi мыѕ шаршы метрден кем емес жалпы сауда алаѕы бар, екi жјне одан да кґп сауда объектiлерiнiѕ жиынтыєы;
      12) сауда ќызметi – жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ тауарларды сатып алу-сатуды жїзеге асыруєа баєытталєан кјсiпкерлiк ќызметi;
      13) сауда ќызметiн реттеу саласындаєы ујкiлеттi орган (бўдан јрi – ујкiлеттi орган) – сауда ќызметi саласында басшылыќты жјне салааралыќ їйлестiрудi жїзеге асыратын орталыќ атќарушы орган;
      14) сауда ќызметiніѕ субъектici – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртiппен сауда ќызметiн жїзеге асыратын жеке немесе заѕды тўлєа;

      15) сауда объектiсi – арнайы ќўрал-жабдыќпен жараќталєан, тауарлар сату кезiнде тауарларды ќоюєа, кґрсетуге, сатып алушыларєа ќызмет етуге жјне сатып алушылармен аќшалай есеп айырысуєа арналєан жјне пайдаланылатын їй немесе їйдiѕ бiр бґлiгi, ќўрылыс немесе ќўрылыстыѕ бiр бґлiгi, єимарат немесе єимараттыѕ бiр бґлiгi, автоматтандырылєан ќўрылєы немесе кґлiк ќўралы;

      16) сауда саясаты – осы Заѕда белгiленген маќсаттар мен ќаєидаттарды iске асыру їшiн мемлекеттiк органдар жїргiзетiн ўйымдастырушылыќ, ќўќыќтыќ, экономикалыќ, баќылау шараларыныѕ жјне ґзге де шаралардыѕ жиынтыєы;
      17) сыртќы сауда (бўдан јрi – сыртќы сауда ќызметi) – тауарларды Ќазаќстан Республикасынан јкетумен жјне (немесе) Ќазаќстан Республикасына јкелумен байланысты сауда ќызметi;
      18) тарифтiк квота – кедендiк јкелiм бажыныѕ ќолданыстаєы мґлшерлемесімен салыстырєанда тауардыѕ белгiлi бiр санын (заттай немесе ќўнымен алєанда) јкелу кезiнде белгiлi бiр кезеѕ iшiнде кедендiк јкелiм бажыныѕ неєўрлым тґмен мґлшерлемесін ќолдануды кґздейтiн, їшiншi елдерден шыєарылатын тауарлардыѕ жекелеген тїрлерiн Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына јкелудi реттеу шарасы;
      19) тауар – сатуєа немесе айырбастауєа арналєан, айналымнан алынбаєан кез келген еѕбек ґнiмi;
      20) тауарлардыѕ жекелеген тїрлерiнiѕ экспортын жјне (немесе) импортын ќадаєалау – тауарлардыѕ жекелеген тїрлерiнiѕ экспорты жјне (немесе) импорты серпiнiніѕ мониторингісі маќсатында белгiленетiн уаќытша шара;
      21) тауарлардыѕ жекелеген тїрлерiнiѕ экспортына жјне (немесе) импортына ерекше ќўќыќ – ујкiлеттi орган беретiн лицензияныѕ негiзiнде ўсынылатын тауарлардыѕ жекелеген тїрлерiне ќатысты сыртќы сауда ќызметiн жїзеге асыру ќўќыєы;
      21-1) халыќаралыќ мамандандырылєан кґрме – бір мезгілде мынадай талаптарєа сјйкес келетін:
      ресми болып табылатын немесе халыќаралыќ шарттарєа сјйкес халыќаралыќ їкіметаралыќ ўйым ресми таныєан;
      екі жјне одан кґп мемлекет кґрмеге ќатысушылар болып табылатын;
      кґрменіѕ ўзаќтыєы кемінде алты аптаны ќўрайтын жјне алты айдан аспайтын;
      ґнер туындыларыныѕ кґрмесі жјне коммерциялыќ сипаттаєы кґрме болып табылмайтын;

      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша ќўрылєан заѕды тўлєа јзірлеген жјне халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмені ґткізу туралы халыќаралыќ шарт ережелерініѕ орындалуын баќылау їшін ќўрылєан халыќаралыќ їкіметаралыќ ўйым бекіткен тіркеу дерекнамасында кґрменіѕ басталу жјне аяќталу кїні кґрсетілген кґрме;

      21-2) халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмеге ќатысушы – заттарды (экспонаттарды) халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмеге ќоятын жјне халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмеде ўлттыќ секцияларда тиісті елдіѕ мїддесін білдіретін жеке немесе заѕды тўлєа, сондай-аќ халыќаралыќ шарттыѕ талаптарына сјйкес ќабылданатын халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмені ґткізудіѕ ішкі ќаєидаларында айќындалєан халыќаралыќ ўйым не жеке немесе заѕды тўлєа;
      21-3) халыќаралыќ мамандандырылєан кґрменіѕ аумаєы – Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша ќўрылєан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмені ўйымдастыру жјне ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыратын заѕды тўлєаєа бґлінген жер учаскелері;
      21-4) халыќаралыќ мамандандырылєан кґрменіѕ объектілері – бір мезгілде мынадай талаптарєа сјйкес келген кезде:
      халыќаралыќ мамандандырылєан кґрменіѕ аумаєында орналасќан;
      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекіткен, жалпымемлекеттік, мемлекетаралыќ немесе ґѕіраралыќ маѕызы бар ќала ќўрылысы жјне сјулет-ќўрылыс ќўжаттамасында (оныѕ ішінде бас жоспарда) кґзделген объектілер тізбесіне енгізілген;
      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша ќўрылєан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмені ўйымдастыру жјне ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыратын заѕды тўлєа бекіткен ќўжатта кґзделген єимараттар, сјулет объектілері, ќўрылыстар, инженерлік жјне кґлік инфраќўрылымы;
      22) iрi сауда объектiсi – сауда алаѕы екi мыѕ шаршы метрден кем емес сауда объектiсi;
      23) iшкi сауда – Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында жїзеге асырылатын сауда ќызметi.

      Ескерту. 1-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.01.09 № 535-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен; ґзгеріс енгізілді - ЌР 03.12.2013 № 151-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.


      2-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ сауда ќызметiн реттеу
              туралы заѕдары

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ сауда ќызметiн реттеу туралы заѕдары Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негiзделедi, осы Заѕнан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiнен тўрады.
      2. Егер Ќазаќстан Республикасы бекiткен халыќаралыќ шартта осы Заѕда кґзделгеннен ґзгеше ережелер белгiленсе, халыќаралыќ шарттыѕ ережелерi ќолданылады.

      3-бап. Сауда ќызметiн реттеудiѕ маќсаттары мен
              принциптерi

      1. Сауда ќызметiн реттеудiѕ маќсаттары:
      1) халыќтыѕ тауарларєа сўранысын ќанаєаттандыру жјне сауда инфраќўрылымын дамыту;
      2) сауда ќызметiн кґрсетудi жјне ќоєамдыќ тамаќтандыруды ўйымдастыру;
      3) Ќазаќстан Республикасында сауда ќызметiн дамытуєа жјне жетiлдiруге жјрдемдесу;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ јлемдiк сауда жїйесiне ыќпалдасуы їшiн жаєдайлар жасау;
      5) сыртќы нарыќтарда отандыќ тауарлардыѕ бјсекелестік ќабілеттігін арттыру болып табылады.
      2. Сауда ќызметiн реттеудiѕ негiзгi принциптерi:
      1) сауда ќызметі субъектілері ќўќыќтарыныѕ теѕдiгi;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген жаєдайларды ќоспаєанда, мемлекеттiк органдардыѕ сауда ќызметiне араласпауы;
      3) еркiн жјне адал кјсiпкерлiктi ќолдау;
      4) отандыќ тауар ґндiрушiлердi ќорєау;
      5) сапалы сауда ќызметiн кґрсетудi ќамтамасыз ету;
      6) сауда ќызметi тїрлерiн еркiн таѕдау жјне оны сауда ќызметi субъектiлерiнiѕ жїзеге асыру мїмкiндiгi;

      7) сауда саясатыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк экономикалыќ саясатыныѕ ќўрамдас бґлiгi ретiндегi бiрлiгi;

      8) тўтынушылардыѕ, сауда ќызметi субъектiлерiнiѕ жјне мемлекеттiѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерiн теѕ дјрежеде ќорєауды ќамтамасыз ету болып табылады.
      Ескерту. 3-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      4-бап. Осы Заѕныѕ ќолданылу аясы

      1. Осы Заѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ќолданылады жјне сауда ќызметiнiѕ барлыќ субъектiлерiне ќолданылады.
      2. Осы Заѕныѕ кїшi Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕ актiлерiмен реттелетiн жекелеген тауарлар тїрiнiѕ айналымы бойынша ќатынастарєа ќолданылмайды.
      Осындай тауарлармен сауда ќызметiн жїзеге асыру Ќазаќстан Республикасыныѕ осындай заѕ актiлерiмен реттелмейтiн бґлiгiнде осы Заѕныѕ нормаларымен реттеледi.
      Ескерту. 4-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

 2-тарау. Сауда ќызметін мемлекеттік реттеу

      Ескерту. 2-тарау жаѕа редакцияда - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      5-бап. Сауда ќызметін мемлекеттік реттеу нысандары мен
              јдістері

      1. Сауда ќызметін мемлекеттік реттеу нысандары:
      1) сауда ќызметін жїзеге асыру тјртібін айќындау;

      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік шекарасымен тўспа-тўс келетін кеден одаєыныѕ кедендік шекарасы арќылы тауарлардыѕ ґтуі шарттарын айќындау;

      3) сауда ќызметін дамытуды ынталандыру;
      4) сауда ќызметі саласындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау;
      5) сертификаттау болып табылады.
      2. Сауда ќызметін мемлекеттік реттеу јдістері:
      1) сыртќы сауда ќызметін кедендік-тарифтік реттеу;
      2) сыртќы сауда ќызметін тарифтік емес реттеу;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен тауарлардыѕ сатылуын тоќтата тўру жјне (немесе) сатуєа тыйым салу;
      4) арнайы ќорєау, демпингке ќарсы жјне ґтемаќылыќ шаралар ќолдану;
      5) халыќаралыќ экономикалыќ санкцияларєа ќатысу болып табылады.

      6-бап. Ќазаќстан Республикасы Yкiметiніѕ ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі:
      1) сауда саясатын жїзеге асыруды ўйымдастырады;
      2) алып тасталды - ЌР 03.07.2013 № 124-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі);
      3) алып тасталды - ЌР 03.07.2013 № 124-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі);
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ iшкi нарыєын ќорєау жґнiнде шаралар ќолданады;
      5) сыртќы сауда ќызметiн кедендiк-тарифтiк реттеу шараларын ќолданады;
      6) сыртќы сауда ќызметiн тарифтiк емес реттеу шараларын ќолданады;
      7) iшкi сауда ќаєидаларын бекiтедi;
      8) халыќты сауда алаѕымен ќамтамасыз етудiѕ еѕ тґменгi нормативтерiн бекiтедi;

      9) сауда ќызметi саласында шет мемлекеттермен, халыќаралыќ ўйымдармен ынтымаќтастыќ пен ґзара iс-ќимылды жјне шетелде Ќазаќстан Республикасыныѕ сауда ґкiлдiктерiн ашуды жїзеге асырады;

      10) сауда ќызметi саласында келiссґздер жїргiзу жјне їкiметаралыќ келiсiмдерге ќол ќою туралы шешiмдер ќабылдайды;
      11) ујкiлеттi органды айќындайды;
      12) јлеуметтiк маѕызы бар азыќ-тїлiк тауарларына бґлшек сауда баєалардыѕ шектi мјндерiн жјне оларєа бґлшек сауда баєаларыныѕ шектi рўќсат етiлген мґлшерiн белгiлеу тјртiбiн бекiтедi;
      13) јлеуметтiк маѕызы бар азыќ-тїлiк тауарларына бґлшек сауда баєаларыныѕ шектi мјндерiн бекiтедi;
      14) јлеуметтiк маѕызы бар азыќ-тїлiк тауарларына рўќсат етiлген шектi бґлшек сауда баєаларыныѕ мґлшерiн бекiтедi;
      14-1) ќызметініѕ негізгі нысанасы Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында халыќаралыќ мамандандырылєан кґрмені ўйымдастыру жјне ґткізу болып табылатын, жарєылыќ капиталына мемлекет жїз пайыз ќатысатын заѕды тўлєаны ќўрады;
      14-2) Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы халыќаралыќ мамандандырылєан кґрме объектілерін жобалау жјне (немесе) салу жґніндегі ќызметті жїзеге асыратын ўйымдардыѕ тізбесін бекітеді;
      15) ґзiне Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясында, осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында жјне Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ актiлерiнде жїктелген ґзге де функцияларды орындайды.
      Ескерту. 6-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.01.09 № 535-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен; ґзгерістер енгізілді - ЌР 03.07.2013 № 124-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 03.12.2013 № 151-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

     


следующая страница >>