girniy.ru 1


Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2011 жылғы «___» _________

№ ___ бұйрығына 6-қосымша


Мемлекеттiк мекемелер және бюджеттiк бағдарламалар

әкiмшiлерiнiң бюджеттiк

есептiлiктi жасау мен ұсынудың

ережесiне 9-қосымша      
      

Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы есеп

       № 4-в-нысаны


Коды
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi _________  ҚҰБС бойынша     

Мемлекеттiк мекеме ______________________ ҚҰБС бойынша   
                            ______________________________ ға
Мерзiмдiлiгi: жылдық, тоқсандық _________________________
Өлшем бiрлiгi:__________________________________________


Көрсеткіштер

Жол коды

Ерекешелік коды

Валюталық
қаражат

Барлығы

1

2

3

4

Жыл басындағы шетел валютасындағы қаражат қалдығы

010


Түсті


020Бағамдық айырмашылық

021Айырбастау үшін бюджет қаражатының түсімі

030Барлығы

040Шығындалды - барлығы

050Оның ішінде ерекшеліктер бойынша:


Бюджет кірсіне енгізілді

140Өзге аударымдар

141Есепті кезеңнің соңындағы шетел валютасындағы қаражат қалдығы

170
Басшы ________________ _______________  

(қолы)    (Аты-жөнi)                  

Бас бухгалтер________ _________________
       (қолы)     (Аты-жөнi)

____ж. «____»___________