girniy.ru 1

Ф ЖНБ ИЦ 440-05


Зертханалық сынауларды

жүргізуге арналған

КЕЛІСІМ-ШАРТ

Астана қаласы «___»___________2015 ж.


«Жарғы негізінде әрекет ететін ___________________________________ тұлғасындағы _________________________________________ бірінші тараптан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын және Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Водопьянова Л.В. тұлғасындағы, екінші тараптан, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «Фирма «Жаңабет» ЖШС, Сынау зертханасының аккредитация жөніндегі аттестаты № КZ.И.01.0626, екеуі бірге «Тараптар» деп аталатын тұлғалар төмендегідей келісім-шартты жасады:


1 Шарттық тақырыбы

1.1 Келісім-шарт бойынша Тапсырыс беруші зертханалық сынауларды жүргізуді жүктейді, ал Орындаушы өзіне зертханалық сынауларды (бұдан әрі Қызметтер): __________________________________________________

__________________________________________________

жүргізуге тапсырыс алады.

1.2 Сынау нәтижелерін Орындаушы сынау хаттамасы арқылы көрсетеді және сынау хаттамасы төлем болған жағдайда ғана беріледі.

1.3 Зертханалық сынауларды жүргізу уақыты әр жағдайда бөлек анықталады, бірақ сынау мерзімі ҚР-ның заңдарында көрсетілген мерзімнен аспауы тиіс.

1.4 Өкілетті органдар көрсетілген қызметтер жайлы Актіге қол қойғаннан кейін ғана қызметтер көрсетілген болып саналады.


2 Екі тараптың құқықтары мен міндеттері

2.1 Орындаушы:

2.1.1 Қызметтерді сапалы жүргізуге, сонымен қатар МСТ-қа, ҚР СТ-на сәйкес сынауларды дәлдікпен және дұрыстықпен жүргізуге;

2.1.2 Келісім шарттарына сәйкес Қызметтерді толық және уақытында көрсетуге міндетті.

2.2
Тапсырыс беруші:

2.2.1 Келісім-шарт талаптарына сәйкес зертханалық қызметтерге сынау нәтижелеріне қарамай, төлемдер жүргізуге;


2.2.2 Орындаушыға нормативті құжаттарға сәйкес алынған материалдар мен бұйымдар үлгісін ұсынуға міндетті.

2.2.3. «Атқарушыға» расталған нотариалдік құрылтай құжаттының көшермелерін пайдалануға беру.

2.2.4 Егер Астана қ. шегінен тысқары мынақты жасау болса, «Мәлімдеуші» «Орындаушы» өкілдерін сынақтың жасау жеріне жеткізуі үшін көлікті жіберу міңдетті.


3 Келісім-шарт құны және төлем жүргізу тәртібі

3.1. Тапсырыс беруші өткізілетін қызметтер үшін төлемді шығарылған есепшот арқылы төлейді.

3.2. Орындаушы есепшотына осы келісім-шарт бойынша 50 % көлемінде авансттық төлем түскеннен кейін ғана орындаушы қызмет көрсетуді бастайды.

3.3 Тапсырыс ием атқарушының өкілінің командировка шығынының төлемақысын жасайды.


4 Дау-жанжалдарды шешу тәртіптері

4.1 Келісім-шартты орындау кезінде болатын дау-жанжалдар мүмкіндігінше келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.

4.2 Дау-жанжалдар келіссөздер жүргізу арқылы шешілмесе, екі тарап Қазақстан Республикасының заңдарында бекітілген талаптарға жүгіну арқылы шешеді.

5 Келісім-шарттардың жарамдылық мерзімі

5.1 Келісім-шарт қол қойылған сәттен күшіне енеді және құрылыстын аяқталуына ___________________________дейін күші бар.


6 Форс – мажорлық жағдайлар

6.1 Екі тарап келісім-шарт бойынша міндеттері үшін толықтай немесе ішінара келесідегідей жағдайларда босатылуы мүмкін, егер өрт, су тасқыны, жер сілкінісі сияқты табиғаттың тосын күштері мен ҚР органдарының мемелекеттік актілері сияқты жағдайлар әсерін тигізсе.

6.2 Бұндай жағдайларда келісім-шарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі тосын күштердің әсері, сонымен қатар бұл күштер тудырған жағдайлар тоқтағанға дейін ұзартылады.

6.3 Кез-келген тарап тосын жағдайлар болған сәттен үш күн мерзім ішінде екінші жаққа жазбаша хабарлауы тиіс және де әр тарап келісім-шартты жоюға құқығы бар,бұл жағдайларда екі тарап та шығындарды төлемеуге құқығы бар.7 Қорытынды тармақтар

7.1 Барлық өзгертулер, толықтырулар және қосымшалар Қосымша келісімдер түрінде Екі тараптың өкілетті тұлғаларымен қағаз жүзінде құрылып және қол қойылып, мөр басылған жағдайда ғана жарамды.

7.2 Осы келісім-шарт екі тілде қазақ және орыс тілдерінде екі данадан жасалған. Келісім-шарттардың заңдық күші бірдей және екі тарапта бір-бір данадан құрылды.


8 Екі жақтың заңды мекен-жайлары:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


Қолы

«______» ___________________ 2015 ж.

«Фирма «Жаңабет» ЖШС, Астана қ-сы, Абылайхан даңғылы,43 үй (51)

БСН 920140000827

ИИК KZ616010111000003699,

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Астана қ.

БИК HSBKKZKX

ҚҚС бойынша есепке қоюды тағайындау куәлігінің сериясы 62001 № 0001989

Бастық


_____________ Л.Водопьянова


«______» ___________________ 2015 ж.


ДОГОВОР

на проведение лабораторных испытаний.г. Астана «___» ____________ 2015 г.


___________________, именуемое в дальнейшем, «Заказчик», в лице ________________________________,

_______________________________________________

и ТОО «Фирма «Жанабет», аттестат аккредитации Испытательного центра № КZ.И.01.0626, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Водопьяновой Л.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:1 Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает выполнение, а Исполнитель принимает на себя выполнение лабораторных испытаний (далее Услуги): ________________________________________________

________________________________________________

1.2 Результаты Испытаний оформляются Исполнителем протоколом испытаний и выдаются при наличии оплаты.

1.3. Срок выполнения лабораторных испытаний определяется в каждом случае отдельно, но не должен превышать сроков, установленных действующим законодательством РК.

1.4 Услуги считаются оказанными после подписания уполномоченными представителями Акта о выполненных услугах.


2 Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязан:

2.1.1 Оказать услуги с надлежащим качеством, а также с точностью и правильностью испытаний в соответствии с ГОСТ, СТ РК .

2.1.2 Оказать Услуги в полном объеме и в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора

2.2 Заказчик обязан:

2.2.1 Оплачивать, лабораторные услуги, в соответствии с требованиями настоящего договора, независимо от результатов испытаний.

2.2.2. Предоставлять Исполнителю пробы материалов и изделий, отобранные в соответствии с нормативной документацией.

2.2.3. Предоставить Исполнителю нотариально заверенные копии учредительных документов.

2.2.4. В случае проведения испытаний за пределами г. Астаны, «Заказчик» обязуется предоставить транспорт с представителем, для доставки представителей «Исполнителя» на место проведения испытаний и обратно.


3 Стоимость предмета договора и порядок оплаты

3.1. Оплату за проводимые испытания Заказчик производит, согласно выставленного счета, на счет Исполнителя либо наличными средствами.

3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему договору после поступления авансового платежа в размере 50 % от стоимости оказываемых услуг или полной оплаты на счет Исполнителя.


3.3. Заказчик производит оплату командировочных расходов представителей Исполнителя.


4 Порядок разрешения споров

4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают споры в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5 Срок действия договора

5.1 Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до _________________________________________


6 Форс – мажорные обстоятельства

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, актов государственных органов РК и другое, если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств сторон по Договору.

6.2 При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3 Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде, и каждая Сторона имеет право аннулировать Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков


7 Заключительное положение

7.1 Все изменения, дополнения и приложения действительны лишь в случае если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон в виде Дополнительного соглашения и скреплены печатями.

7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон8 Юридические адреса сторон:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Подпись

«______» ___________________ 2015 г.


ТОО «Фирма «Жаңабет», г. Астана, пр. Абылай хана,43 (51)

БИН 920140000827

ИИК KZ616010111000003699,

АО «Народный Банк Казахстана», г Астана

БИК HSBKKZKX

Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 № 0001989

Директор


_____________ Л.Водопьянова


«______» __________________ 2015г.