girniy.ru 1 2 ... 58 59ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ


АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР және ИНЖЕНЕРЛІК ФАКУЛЬТЕТІ


МОДУЛЬДЕР

(ПӘНДЕР)


К А Т А Л О Г І


Түркістан 2014


Модульдер (пәндер) каталогі Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Сенат Мәжілісі (хаттама № 4, 28.02.2014 жыл) мен оқу әдістемелік Кеңесі шешімімен мақұлданған (хаттама № 4, 29.01.2014 жыл).


Каталогке Ақпараттық технологиялар және инженерлік факультетінде 5 мамандық бойынша негізгі оқу жоспарлары негізінде пәндердің қысқаша сипаттамасы енгізілді.


Баспадан шығаруға жауапты:

Оқу-әдістеме ісі жөніндегі вице-президент, техн.ғ.к., Б.Б.Ахметов


Құрастырушылар: Н.К.Орманов, Б.Т.Ортаев

(Академиялық сұрақтар бойынша департамент директоры, әдістемелік бөлім бастығы, факультет деканы, мамандыққа жауапты кафедралар)


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2014


МАЗМҰНЫ1.

5В012000 – Кәсіптік оқыту

4

2.

5В070200 – Автоматтандыру және басқару

52

3.

5В070300 – Ақпараттық жүйелер

89

4.

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

130

5.

5В071800 – Электр энергетика


1692014-2015 оқу жылына арналған 5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша

модульдер (пәндер) тізімі

(2013 жылы қабылданған білімгерлерге)

Р/с

Пән коды

Пәннің (модульдің) атауы

Кредиті

ҚР/ECTS


1

2

3

4

5

2 - курсқа

1

Мемлекеттік міндетті модуль
1

Fil2104

Философия

3/5

2.2.

Әлеуметтік-коммуникативтік модуль (4 кредит)
1

TKP2201

Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы

2/3
2

TКS2202

Теориялық және қолданбалы саясаттану


2/3
3

AJAJN2203

Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері

2/3
4

MD2204

Мәдениет және дін

2/3
5

ZhKA2205

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану

2/3
6

TKN2206

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

2/3
7

ETD2207

Экология және тұрақты даму

2/3
8

KK2208

Қазақстандық құқық

2/3
9

EN2209

Экономика негіздері

2/3
10

ATP2210

Ата-түрік принциптері

2/3

3


Кәсіби модульдер блогы
3.1.Жаратылыстану –ғылыми (STEM) модулі
1

SO2302

Сыни ойлау

2/3
2

GZA2303

Ғылыми зерттеу әдістері

2/3

3.2Базалық кәсіби модульдер


Модуль 3- Машинатанудың теориялық негіздері1

MTN2405

Машинатанудың теориялық негіздері (сала бойынша)

3/5


Модуль 6- Материалдарды өңдеу практикумы1

MOP2408

Материалдарды өңдеу практикумы (сала бойынша)


7/12


Модуль 7- Кәсіби педагогика және этнопедагогика1

KPsi2409

Кәсіби психология

3/5
2

KPed2410

Кәсіби педагогика

3/5
3

КОЕ2411

Кәсіби оқытудағы этнопедагогика

3/5


Модуль 8 Педагогикалық шеберлік1

TMPSh3413

Технология пәні мұғалімінің педагогикалық шеберлігі

2/3


Модуль 9– Әдістемелік пәндер

1

OBOU3415

Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру

2/3
2

TZnTA3416

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2/3


Жеке білім траекторияларының модульдері (ЖБТ)-ТК

ЖТБ 1 Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік

ЖБТ 2 Ақпараттық технологиялар1

Yat2501

Ясауитану

2/3


ЖТБ 1 Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік

Модуль 12- Еңбекке дайындық пәндер1

OТТN 3502

Өндіріс техникасы және технология негіздері (ұлдар)

3/5
2

KKМN3502

Киімді конструкциялау және модельдеу негіздері(қыздар)
3

AMShN3503

Агрономия және мал шаруашылығы негіздері (ұлдар)

3/5
4

KTG3503

Кілем тоқу және гобелен (қыздар)


ЖТБ 2 Ақпараттық технологиялар

Модуль 12- Компьютерлік графика I1

WKK3502

WEB қосымшаларды құру

3/5


2


KG3503

Компьютерлік графика (Photoshop)

3/5

3.4

Пән аралық модуль
1

T(K)T1(2)601

Түрік (қазақ) тілі

5/9
1

ТА1(2)601

Түрік әдебиеті

5/9


Барлығы

49/80

4

Тәжірибе

1

1

РТ2702

Педагогикалық тәжірибе(2 апта)

2/2

6

Оқытудың қосымша түрі

1

1

DSh1(2)901

Дене шынықтыру

4/6следующая страница >>