girniy.ru   1 2 3

8. Тараптар жауапкершілігі.


  1. Банк төмендегілер үшін жауапты:

 • банктік құпияны жариялау – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес;

 • қаржы операциясын орындау үшін Клиенттің банктік шотында жеткілікті соманың бар болуы және акцепттен бас тарту мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаржы операциясын орындаудан бас тарту негізі болмау шартында қаржы операциясын орындау үшін;

 • Клиенттен Handy Pay МТЖ-іне қосылған Клиенттің мобильді телефоны/SIM-картасы ұрланғаны немесе жоғалғаны туралы хабарлама алған кезде Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қолжетімділігін уақытылы шектеу үшін.

  1. Банк төмендегілер үшін жауапкершілікте болмайды:

 • төлем жүйесінің қатысушыларының Клиентке қызмет көрсетуден бас тартуы, сондай-ақ төлем жүйесі қатысушыларының тауарлары мен қызметтерінің сапасы үшін;

 • ұялы байланыс операторының Клиентке ұсынатын ұялы байланыс сапасы үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне Клиенттің қолжетімділігін шектеу үшін Клиент Банкке уақытылы хабарласпағанынан, растау паролін уақытылы ауыстырмауынан туындаған салдар үшін;

 • Клиенттің ақшасына тыйым салу қолданған жағдайда, немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Клиенттің банктік шоты бойынша операцияны тоқтата тұру жағдайында Клиенттің сұрау салған қаржы операцияларын орындау мүмкін болмағаны үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-картаны Клиент үшінші тұлғаларға беруінің салдарынан Клиентке келтірілген залал үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде Клиенттің мобильді телефон нөмірін анық және дұрыс көрсетпеуінің саладарынан Клиентке келтірілген залал үшін;
 • Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде Клиенттің үшінші тұлғаларға тиесілі мобильді телефон нөмірін көрсетуінің саладарынан Клиентке келтірілген залал үшін;


 • мобильді телефонның зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді жұқтыруының салдарынан Клиентке келтірілген залал үшін;

 • Жеке кабинетті және бағдарламалық қамтамасыз етуді үшінші тұлғалардың пайдаланғаны үшін.
  1. Клиент төмендегілер үшін жауапкершілікте болады:

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде мобильді телефон нөмірін көрсетудің дұрыстығы мен нақтылығы;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-картаның сақталуы және телефонға/SIM-картаға рұқсат етілмеген қолжеткізуге жол бермеу;

 • ПИН-кодты дұрыс енгізуді сәйкестендіру жолымен Handy Pay МТЖ-іне Банктің банкоматы арқылы қосылу кезінде авторизацияланған тұлғаның жасаған әрекеттері;

 • Клиенттің мобильді телефоны/SIM-картасына қол жеткізген (рұқсат етілген/рұқсат етілмеген) үшінші тұлғалардың қаржы операцияларын жүзеге асыру;

 • қаржы операциясын растау паролін үшінші тұлғаларға жарияланбауы және оның сақталуы;

 • қаржы операцияларының сұрау салуларын/растауларын жіберу кезінде әмірлерді, деректемелерді және сомаларды дұрыс енгізу;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-карта ұрланған немесе жоғалған жағдайда Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді оқшаулау қажеттілігі туралы Банкке уақытылы хабарламау үшін. Бұндай кезде осындай мобильді телефон/SIM-карта арқылы үшінші тұлғалардың жүзеге асырған және Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді Банктің оқшаулаған мезетіне дейін кодпен немесе парольмен расталған барлық қаржы операциялары Клиентпен рұқсат етілген, орындалған болып саналады және Клиент Банкке деген болашақтағы талаптарынан бас тартуы;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-карта ұрланған немесе жоғалған жағдайда ұялы байланыс операторына уақытылы хабарлау;
 • банктік шотқа қателікпен есепке алынған ақшаны Банкке қайтармау – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес;


 • мобильді телефон нөмірін пайдаланудың құқықтылығы және мобильді телефон нөмірін ұялы байланыс операторының желісінде тіркелуі;

 • Банк комиссияларын төлеу және қаржы операциясын орындау үшін жеткілікті ақша сомасын қамтамасыз ету;

 • мобильді телефонның зиянды бағдарламалық қамтамасыз етумен жұқтырылу мүмкіндігі.
 1. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
  1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті түрде орындамау үшін, егер ол еңсерілмейтін күш жағдайларынан: су тасқыны, өрт, жер сілкіну, қоршау, ереуілдер, әскери іс-әрекеттер, лаңкестік актілер және уәкілетті органдармен расталған, Шарттың орындалуына тікелей әсер еткен, Тараптар болжауы мүмкін болмаған өзге де ұқсас жағдайлар туындауының салдарынан болса жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары әсерін тигізген Тараптың міндеттемелерді орындау мерзімі ондай жағдайлардың әрекет ету мерзіміне ауыстырылады.

  2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап кідірмей, бірақ 10 (он) күнтізбелік күннен кеш емес екінші Тарапты еңсерілмейтін күш жағдайларының басталуы және аяқталуы туралы хабарлауға міндетті.

  3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық жалғасатын болса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді бұдан әрі орындаудан бас тартуға құқылы және тараптардың ешқайсысы екінші Тараптан қандай да бір залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ. 1. Шарттың қолданыс мерзімі, оны өзгерту және бұзу тәртібі
  1. Осы Шарт Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қосылған мезеттен бастап күшіне енеді және тараптардың бірінің бастамасымен бұзылған мезетке дейін қолданыста болады.
  2. Клиент «Клиент жадынамасына» сәйкес қосылудан бас тартуды жүзеге асыру кезінде немесе Банкке жазбаша өтініш арқылы немесе Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді ажырату өтінішімен телефон соғу арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.


  3. Банк бұзудың жоспарланған күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмайтын мерзімде Клиентке хабарлап, біржақты соттан тыс тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.
 1. Дауларды шешу тәртібі
  1. Осы Шартты орындау кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

  2. Келісімге келмеген барлық даулар Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіпте, Банктің немесе филиалдың орналасқан жері бойынша, немесе Клиенттің тұрғылықты жері бойынша (Банктің қарауынша) Қазақстан Республикасы соттарында шешілуге жатады.

  3. Handy Pay МТЖ-і арқылы Клиенттің банктік шоты бойынша жасалған қаржы операциясына келіспеушілік өтінішімен Клиент Банкке хабарласқан жағдайда Банк Клиентке оны қарастыру нәтижесі туралы жауапты қолға табыстау және/немесе электрондық пошта/факс арқылы Клиент көрсеткен мекенжайға жібереді.
 1. Өзге шарттар
 1. Клиент Активациялық код, растау паролін, қаржы операциясын растау кодын (кодтарын) кез келген қабылдауға боларлық формада үшінші тұлғаларға жариялауға жол бермеу және құпияда сақтау қажеттілігі туралы хабрландырылды. Осы мәліметтерді үшінші тұлғаларға жариялау жағдайында, соның ішінде Клиент олардың құпияда сақталуы үшін жеткілікті шара қолданбауы жағдайында Клиент бұған байланысты барлық салдар және тәуекелдіктер үшін дербес жауапкершілікте болады.

 2. Handy Pay МТЖ-і арқылы банктік қызметтерді ұсынуға байланысты сұрақтар бойынша клиент байланыс орталығының және/немесе www.tsb.kz Банктің ресми сайтта орналастырған мекенжайлар мен телефондар бойынша кез келген филиалына хабарласуына болады.
 3. Банкті қайта ұйымдастыру жағдайында Шарт бойынша міндеттемелер тоқтатылмайды және құқықтық мирасқорға ауысады.


 4. Шарттың кез келген өзгертулер мен толықтырулары Шартқа қосылған, соның ішінде Шартқа өзгертулер мен толықтырулар енген күннен ерте қосылған Клиенттердің барлығына да қатысты болады.

 5. «Клиенттің жадынамасы» осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

 6. Осы Шарттың барлық қосымшалары, өзгертулері және толықтырулары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

 7. Шартта реттелмеген өзгенің барлығы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен регламенттеледі.
 1. Тараптардың орналасқан жері мен деректемелері


БАНК: «Цеснабанк» АҚ,

Заңды мекенжайы: 010000, Астана қ., Жеңіс д-лы 29;

Пошталық мекенжайы: 010000, Астана қ., Жеңіс д-лы 29;

Телефондар: +7(7172) 770-770;

Веб-сайт: www.tsb.kz

СТН 031400063221, БСН 920140000084

ҚР ҰБ МОЕБ (КШТҚБ)-дағы ЖСК KZ48125KZT1001300336

БСК TSES KZ KA, КБЕ 14, КҰЖС КОДЫ 199247930000

26.12.2003 ж. № 4078-1900-АО Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлігі


«Приложение № 1

к Порядку выполнения операций в СМП Handy Pay

по платежным карточкам АО «Цеснабанк»
ДОГОВОР

О предоставлении банковских услуг физическим лицам посредством системы мобильных платежей HandyPay


 1. Общие положения  1. Настоящий Договор о предоставлении банковских услуг физическим лицам посредством системы мобильных платежей Handy Pay (далее – Договор) регулирует отношения между АО «Цеснабанк», именуемое в дальнейшем «Банк», и физическим лицом, являющимся Клиентом Банка – держателем основной платежной карточки, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», связанные с предоставлением Банком электронных банковских услуг посредством системы мобильных платежей HandyPay (далее – СМП HandyPay).


  2. Присоединение Клиента Банка к Договору осуществляется на основании согласия Клиента Банка, одним из нижеуказанных способов:

- подписания заявления на выпуск/перевыпуск платежной карточки по форме определенной внутренним документом Банка;

- подписания заявления на подключение к системе мобильных платежей по форме определенной внутренним документам Банка;

- выбора в банкомате Банка опции, содержащей предложение о присоединении к Договору.

  1. Текст настоящего Договора доступен в сети Интернет на официальном веб-сайте Банка по адресу www.tsb.kz и по запросу Клиента в отделениях Банка.
 1. Словарь терминов
 1. Активационный кодуникальный цифровой код, присваиваемый Клиенту в момент его подключения к СМП Handy Pay.

 2. Активация подключения - подтверждение Клиентом подключения к СМП Handy Pay, посредством отправки SMS сообщения с Активационным кодом со своего мобильного телефона, указанного при подключении, на короткий номер 2588.

 3. Банковский счет, открываемый по договору о выдаче платежной карточки (далее – банковский счет) – способ отражения договорных отношений между Банком и Клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию Клиента;

 4. Запрос финансовой операции – отправка Клиентом со своего номера мобильного телефона SMS сообщения, содержащего команду, определяющую выполнение конкретной финансовой операции, реквизиты и сумму финансовой операции, на короткий номер 2588.

 5. Код подтверждения финансовой операции – цифровой код, идентифицирующий финансовую операцию в рамках СПМ Handy Pay.
 6. Комиссия банкаденежное вознаграждение, взимаемое Банком с Клиента за исполнение финансовой операции подтверждения СМП Handy Pay.


 7. Личный кабинет – персональный раздел посредством которого Пользователи могут подавать в Банк поручения на осуществление финансовых операций с банковским счетом, используя технологии сотовой связи и номер мобильного телефона, получать необходимую информацию о зачисленных платежах в СМП Handy Pay за заданный период.

 8. Пароль подтверждения – установленный пользователем, после Активации подключения к СМП Handy Pay, набор символов, используемый при подтверждении финансовых операций. Пароль подтверждения не может содержать пробелов.

 9. Платеж – осуществление перевода денежных средств в безналичной форме, в пользу Участника платежной системы с банковского счета Клиента для оплаты услуг и товаров.

 10. Подтверждение финансовой операции – передача Клиентом со своего номера мобильного телефона SMS сообщения, содержащего код подтверждения финансовой операции и через пробел пароль подтверждения, на короткий номер 2588.

 11. Пункты обслуживания Клиентов – отделения Банка, банкоматы Банка, агенты Банка, прочие подразделения и технические средства Банка, осуществляющие обслуживание Клиентов Банка.

 12. Реквизиты операции – информация о назначении платежа (номера телефонов, контрактов, счетов и пр.).

 13. Роуминг – использование технических возможностей получения услуг мобильной связи, предоставляемых оператором мобильной связи, по приему и передаче Клиентом SMS-сообщений вне зоны действия своей сети, но в пределах зоны действия другой мобильной связи, с оператором связи которой заключено соответствующее соглашение.
 14. СМП HandyPay - система мобильных платежей HandyPay – программный комплекс, позволяющий Клиенту подавать в Банк поручения на осуществление финансовых операций с банковским счетом, используя технологии сотовой связи и номер мобильного телефона Клиента. СМП HandyPay доступна абонентам всех сотовых операторов в Республике Казахстан в любой точке мира в зоне покрытия оператора сотовой связи, в том числе и в роуминге.


 15. Суточный лимит – ограничение на общую сумму Финансовых операций, исполняемых Банком по запросу Клиента в СМП HandyPay в течение текущих календарных суток. Суточный лимит по умолчанию установлен в размере 7000 (семь тысяч) тенге, при этом возможно увеличение размера суточного лимита по заявлению Клиента не превышающим 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге.

 16. Уведомление о результате исполнения финансовой операции – автоматическая отправка СМП HandyPay на номер мобильного телефона Клиента SMS сообщения, содержащего информацию о финансовой операции, ее реквизитах, сумме финансовой операции, сумме комиссии банка, номере банковской транзакции, либо описание причины при отказе Банка от исполнения финансовой операции.

 17. Финансовая операцияперевод или платеж, исполняемый Банком по запросу Клиента в СМП HandyPay.
 1. Предмет договора
 1. Настоящий Договор определяет порядок и условия предоставления Банком Клиенту банковских услуг посредством СМП HandyPay.

 2. Подключение к СМП HandyPay, производимое с использованием банкомата Банка и подтверждаемое правильным вводом ПИН-кода, считается Банком самостоятельно осуществленное Клиентом.

 3. Клиент считается присоединившимся к Договору с момента Активации подключения к СМП HandyPay. Активация подключения к СМП HandyPay означает полное и безоговорочное принятие Клиентом условий и положений Договора, Памятки Клиента.

 4. Отношения Банка и Клиента (права, обязанности и ответственность) регламентируются настоящим Договором, действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Банка.
 5. Стороны договорились неукоснительно соблюдать условия и требования, изложенные в настоящем Договоре, нести ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.


 6. Стороны признают, что уведомления Клиента о необходимости блокировать доступ к СМП HandyPay, принятые Банком по телефону через Call center или другим каналам (в случае утери или кражи мобильного телефона/SIM-карты Клиента), считаются эквивалентными письменным указаниям Клиента, полученным на бумажном носителе, заверенным подписью Клиента.

 7. Стороны признают, что оплата услуг сотовой связи, предоставляемых Клиенту оператором сотовой связи, является обязанностью Клиента.

 8. Стороны признают, что содержание SMS сообщений набираемых Клиентом собственноручно и отправляемых в СМП HandyPay, является юридически эквивалентным документам, полученным Банком на бумажном носителе, заверенным подписью Клиента.

 9. Стороны признают, что качество оказания Клиенту услуг сотовой связи оператором сотовой связи, является предметом отношений Клиента и оператора сотовой связи и не является предметом ответственности Банка.

 10. Стороны признают, что отправка Клиентом подтверждения финансовой операции в совершенной при использовании сервиса СМП HandyPay, является фактом согласия Клиента с суммой и условиями этой финансовой операции, ее реквизитами и комиссией Банка, а для Банка является основанием для исполнения финансовой операции.
 1. Порядок предоставления услуг
 1. Для подключения к СМП HandyPay Клиент должен обратиться в пункт обслуживания Клиентов и подать заявление на подключение либо самостоятельно выполнить действия по подключению к СМП Handy Pay в банкоматах Банка, следуя инструкциям Банка, отображаемым на экране банкомата.

 2. Для подключения к СМП HandyPay Клиент должен иметь номер мобильного телефона, подключенного к одному из операторов сотовой связи, оказывающих услуги на территории Республики Казахстан.
 3. При подключении к СМП HandyPay Клиент указывает в письменном заявлении, либо вводит на панели банкомата, номер мобильного телефона, номер платежной карточки. При этом к одной платежной карточке Клиента возможно только одно подключение СМП HandyPay.


 4. После выполнения подключения Клиента к СМП HandyPay в пункте обслуживания/банкомате Клиенту предоставляется Активационный код. После получения Активационного кода Клиенту необходимо осуществить Активацию подключения к СМП HandyPay, следуя инструкциям Банка.

 5. После осуществления Клиентом успешной Активации подключения к СМП HandyPay Клиенту предоставляется возможность осуществления финансовых операций.

 6. Для осуществления Клиентом финансовой операции Клиенту необходимо осуществить запрос. После получения и обработки запроса финансовой операции в СМП HandyPay и при условии положительной идентификации Клиента СМП HandyPay согласно п.4.14. и п.4.15. настоящего Договора, Клиенту будет направлен запрос подтверждения финансовой операции.

 7. После получения Клиентом запроса подтверждения финансовой операции Клиенту необходимо осуществить подтверждение финансовой операции в течении 15 минут после получения запроса подтверждения финансовой операции от СМП HandyPay. В случае успешной идентификации Клиента СМП HandyPay и отсутствия оснований для отказа Банк проводит финансовую операцию.

 8. В случае если Клиент отправит подтверждение финансовой операции по истечении 15 минут, запрошенная финансовая операция исполнена Банком не будет.

 9. При исполнении финансовой операции Банком, с банковского счета Клиента в безакцептном порядке путем его дебетования списывается сумма финансовой операции и сумма комиссии банка.

 10. При отсутствии на банковском счете Клиента суммы, достаточной для списания суммы финансовой операции и суммы комиссии Банка, Банк отказывает в исполнении финансовой операции.

 11. В случае если сумма финансовой операции либо с учетом финансовых операций, проведенных за текущий день, превышает размер суточного лимита, Банк отказывает в исполнении финансовой операции.
 12. Результатом успешного исполнения финансовой операции является зачисление суммы финансовой операции на счет участника платежной системы либо его агента.


 13. После выполнения финансовой операции, независимо от результатов ее исполнения Банком, Клиенту будет отправлено уведомление о результате исполнения финансовой операции в виде SMS сообщения на номер мобильного телефона Клиента. Передача Банком соответствующего уведомления признается документальным фактом по исполнению или невозможности исполнения соответствующей финансовой операции.

 14. Клиент является однозначно идентифицированным в СМП HandyPay при совпадении номера мобильного телефона Клиента-отправителя SMS сообщения и номера мобильного телефона, указанного Клиентом при подключении к СМП HandyPay.
 1. Стоимость услуг
 1. За исполнение финансовых операций Банком с Клиента взимается комиссия Банка, согласно действующим тарифам.

 2. Размеры комиссий определяются Банком самостоятельно, и публикуются в соответствующем разделе корпоративного web-сайта Банка www.tsb.kz, а так же доступны к ознакомлению в отделениях Банка, либо могут быть озвучены Клиенту при звонке в контактный центр Банка.

 3. Информация о размере взимаемой комиссии Банка за исполнение конкретной финансовой операции отражается в запросе подтверждения финансовой операции.

 4. Сумма комиссии Банка списывается с банковского счета Клиента без дополнительного акцепта со стороны Клиента в процессе исполнения Банком финансовой операции.

 5. Клиент признает, что при использовании услуг роуминга тарификация за пользование услугами приема и передачи SMS сообщений при использовании СМП HandyPay производится им самостоятельно согласно условиям, предоставляемым оператором мобильной связи.
 6. Финансовые операции производятся только в тенге. Если банковский счет ведется в долларах США, Банк списывает с банковского счета сумму в долларах США эквивалентную сумме финансовой операции в тенге сконвертированную по курсу покупки валюты, установленному Банком на день списания (изъятия) денег с банковского счета.


 7. Ежемесячная выписка вручается Клиенту либо его поверенному, действующему на основании выданной Клиентом доверенности, в обслуживающем Клиента филиале Банка или высылается по почте (при условии оплаты Клиентом почтовых расходов).

 8. Неполучение Банком претензий по Ежемесячной выписке в течение 5 (пяти) Банковских дней со дня ее получения Клиентом, считается подтверждением правильности указанной в ней информации.

 9. Предоставление выписки за период, превышающий 1(один) месяц, но не более 3(трех) месяцев производится на основании письменного заявления Клиента, с оплатой комиссии, согласно Тарифов Банка.<< предыдущая страница   следующая страница >>