girniy.ru   1 2 3 ... 10 11
Тема вопроса: нет


Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №19


Ґткен дјуірлерде тўрмыс-тіршілігімізде болєан, јлі де кїнделікті ґмірімізде ќолданылып жатќан тўрмыстыќ заттар мен

белгілі бір шаруашылыќ, кјсіп тїріне байланысты жўмсалатын сґздер ќалай аталады?


историзмдер

архаизмдер

этнографизмдер

кірме сґздер


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №20


Монєол сґздері ќай єасырдан бастап тілімізге ене бастады?


ХІІ є.бастап

Х є. Бастап

ЇІІІ є. бастап

Ї-ЇІІ є. бастап


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №21


Еѕ алєаш орыс сґздері кездесетін тїркі жазба ескерткіші:


Диауни хикмет

Ќўтадєу біліг

Диуани лўєат ат тїрк

Кодекс Куманикус


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №22


Кґне тїркі тіліндегі дауысты дыбыстарды кґрсет:


а, е, ы, і, о, у, ґ, ў

а, е, ы, і, о, у, ґ, ї

а, е, ы, і, о, у, я, ю

а, е, ы, і, о, ў, у, э


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №23

«Созылыѕќы дауыстылар тїркі негіз тілініѕ жеке тілдерге ыдырау дјуірінде пайда болды» деген пікірді айтќан єалым:


К.Мусаев

А.Ќалыбаева

А.Щербак

С.Малов


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №24


Араб тілінен енген сґздер ќатарын кґрсет:


темір, саќал, бидай

зейін, ынсап, ујде

жјрмеѕке, аршын, пўт


пана, кїкірт, періште


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №25


Ќай тілдіѕ сґздері ќазаќ тіліне кейбір ґзгешеліктері болса да, маєыналыќ жаєынан ґте жаќын?

араб


орыс

монєол

парсы


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №26


  1. Бір буынды тїбірлер ќандай процесс негізінде ќалыптасќан?ыєысу

ќарапайымдану

дифференциация

аналогия


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №27


Кґне тїрік тілінде кґмектес септік ќалай берілген?


нан

бірлен

ман

ленТема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №28


Кґне тїркі тілінде сґздіѕ абсолют басында айтылмай, сґз соѕында айтылатын дыбыстар.


є, г

а, е

ј, ћ

ќ,к


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №29


Сингармониялыќ параллельді кґрсетіѕіз.


нану - ќану

ўялу - ояту

бардан - барсам

арсию - ырсию


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №30Кґне тїрік тілінде сґз соѕында алмасып айтылєан дыбыстар.


п, б

д, т

с, ш

є, а


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №31


Ќазаќ тілі ќандай дјуірде толыќ ќалыптасты?


кґне тїркі дјуірінде

еѕ жаѕа тїркі дјуірінде

орта тїркі дјуірінде

жаѕа тїркі дјуірінде


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №32


Алєашќы сўрау есімдіктері ќайсы?


ќалай, ќашан

кім,ќайда


кім, немене

ќай, не


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №33


  1. -єан есімшесі мен -соѕ шылауыныѕ тіркесі: барєасын, келгесін ќандай процесс негізінде ќалыптасќан?фузия

метатеза

элизия

редукция


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №34


Бір дыбыстыѕ бірнеше вариантќа ыдырауы немесе сґздіѕ, грамматикалыќ тўлєаныѕ бірнеше вариантќа ыдырауы ќалай аталады?


Конвергенция

Дифференциация

Дивергенция

АналогияТема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №35


Тарихи омонимия басќаша ќалай аталады?


дифференциация

синкретизм

дивергенция

конвергенция


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)
Вопрос №36


Араб-парсы сґздері тїркі тілдеріне ќай єасырдан бастап ене бастады?


VІІІ є.

ХІ є.

Х є.

VІІ є.


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)Вопрос №37Жасыр етістігіндегі жас сґзініѕ кґне тїркілік тїрі ќандай?


жас

ќаш

даш

йаш<< предыдущая страница   следующая страница >>