girniy.ru   1 2

6. ОРАУ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ

 1. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
  1. Мақсатталған орынға жеткізу үшін Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарды зақымданудан және бүлінуден сақтайтындай етіп тауарды орауды қамтамасыз етуге тиісті. Орама, қандай да болмасын шектеусіз, көлікпен қарқынды аударып тасымалдауды және қысылтаяң температураның әсерін, тұздың және тасымалдау кезіндегі тұрып қалуды, сондай-ақ ашық сақтауды көтеретін деңгейде болуы керек. Оралған жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын анықтауда жеткізілетін орынның қашықтығын және тауар жеткізілетін барлық пунктердегі қуатты жүк көтеру құралдарының есебін ескеру қажет.

  2. Жәшіктерді орау және таңбалау, сондай-ақ ішкі және сыртқы құжаттамалар Тапсырысшы айқындаған арнайы талаптарға қатаң сай келуі керек.
 6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

6.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.


7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ
 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. Форс - мажорлық жағдайлардан басқа, егер Жеткізуші Шартпен қарастырылған уақытта тауарды жеткізе алмаса, сонымен қатар 1.3. тармақшада қарастырылған ақпаратты (№2 қосымшаға сәйкес) беру мерзімі бұзылса Тапсырысшы Шарт шегіндегі құқықтарына зиян келтірмей – ақ әрбір кешіктірілген күн үшін шарт бағасынан 0,1% сомасында айыпақы түрінде Шарт бағасынан ұстай алады.

7.2. Жеткізуші осы Шарттың 5.3 тармағымен белгіленген тәртіпте тиісті партиядағы Тауардың жетіспеген көлемін толықтырып жеткізбеген жағдайда Тапсырысшы Жеткізушіден осы Шарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі болған сәттен бастап кешіктірілген әрбір күнтізбелік күн үшін міндеттерді іс жүзінде орындаған күнге дейін 0,1% көлемінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайтын көлемде айыпақы талап етуге құқы бар.

7.3. Тауардың барлығын немесе өнімнің бір бөлігін жеткізуден бас тартқан, немесе жеткізуге мүмкіндік болмаған жағдайда Жеткізуші 15 күнтізбелік күн ішінде бас тартылған сәттен бастап Жеткізушінің есеп шотына түскен және Тапсырысшының есеп шотына қайтарылған күнге дейін алғы төлем сомасын пайдаланған әрбір күнге ҚР ҰБ тағайындаған қайта қаржыландыру ставкасының көлемінде айыпақы төлеумен алғы төлем сомасын қайтаруға және Тапсырысшыға Шарттың жалпы сомасынан 5% көлемінде айыппұл төлеуге міндетті. Айыпақы мен айыппұл төлеу Тапсырысшыдан тиісті шот-фактуралар алған сәттен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

7.4. Одан басқа, жеткізу мерзімін бір ай кешіктірген жағдайда Тапсырысшы Жеткізушіден Шарттың жалпы сомасынан 5% көлемінде айыппұл талап етуге құқы бар.

7.5. Айыпақыны төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша барлық өз міндеттерін орындаудан, сондай-ақ осы Шарт талаптарын бір Тараптың сақтамағанының салдарынан Екінші тараптың келтірілген залалды өтеуі міндетінен босатпайды.

7.6. Тапсырысшы соңғы есептесу уақыты мерзімін бұзған жағдайда Жеткізуші әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін құнның 0,1% көлемінде, бірақ шарт сомасының 10%-нан аспайтын көлемде өсімақы талап ете алады.


  1. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, а также за нарушение срока предоставления информации (согласно приложению №2) предусмотренного подпунктом 1.3. Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

  2. В случае не восполнения Поставщиком недопоставленного количества Товара в соответствующей партии в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплату пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, но не более 10 % от общей суммы Договора.

  3. В случае отказа или невозможности поставки всего или части Товара, Поставщик обязан в течение 15 календарных дней с момента отказа возвратить сумму предоплаты, с уплатой пени в размере ставки рефинансирования, установленной НБ РК за каждый день пользования суммой предоплаты с момента её поступления на расчетный счет Поставщика и до возврата на расчетный счет Заказчика и оплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора. Оплата пени и штрафа производится поставщиком в течение 7 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующих счетов-фактур.

7.4. Кроме того, за просрочку поставки свыше месяца, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 5% от общей суммы Договора.

7.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от обязанностей по исполнению всех своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанностей возместить прямой реальный ущерб, понесенный одной Стороной в результате несоблюдения другой Стороной условий настоящего Договора.

7.6. В случае нарушения Заказчиком сроков окончательного расчета, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости своевременно не произведенного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы договора.8.ФОРС - МАЖОР
 1. ФОРС-МАЖОР
8.1. Тараптардың еркі мен ниетіне қатысы жоқ, осы Шарт бойынша міндеттерді толық немесе ішінара орындауға кедергі келтіретін жағдайлардан осы Шарт міндеттері орындалмаса, атап айтқанда: табиғи зілзала немесе соғыс, кез келген сипаттағы әскери жағдайлар, блокада, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының құқықтық актілер шығаруы сияқты күтпеген жағдайлар туғандықтан Шарт міндеттерін орындамағаны және/немесе тиісті деңгейде орындамағаны үшін Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

8.2. Осы Шарт бойынша міндеттерді орындау мүмкіндігі жоқ Тарап осы Шарттың 8.1. тармағына сай 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей келесі Тарапқа осы Шарт бойынша міндеттерді орындауға кедергі келтіретін форс-мажордың басталуына қатысты жағдайды жазбаша хабарлауға тиісті. Құзыреті бар уәкілетті органдардың (ұйымдардың) берген құжаттары осы сияқты жағдайлар мен олардың мерзімдерін куәландыруға жеткілікті негіз болып табылады.

8.3. Осы Шарт бойынша міндеттерді орындау мүмкіндігі болмаған Тарап оны жауапкершіліктен босататын жағдайдың тууы туралы келесі Тарапқа хабарламаса немесе дер кезінде хабарламаса форс-мажор жағдайының басталуына сілтеме жасау құқығынан айырылады.

8.4. Егер форс-мажор жағдайы 30 (отыз) күнтізбелік күннен асып кетсе Тараптардың әр қайсысы осы Шарт бойынша міндеттерді орындаудан бас тартуға құқы бар және бұл жағдайда Тараптардың қай қайсысы да келтірілген залалды келесі Тараптан өтетуге құқы жоқ болып саналады.

8.5. Форс-мажорлық жағдайлар туындағанда Жеткізуші шұғыл түрде Тапсырысшыға бұндай жағдайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жолдауға тиісті. Егер Тапсырысшыдан басқа жазбаша нұсқау түспесе Жеткізуші барынша мақсатқа сай дәрежеде Шарт бойынша өз міндеттерін орындауды жалғастырады және Шарт міндеттерін орындаудың форс-мажорлық жағдай әсер етпейтін тәсілдерін іздеуді қарастырады.

  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств, не зависящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада, издание государственными органами Республики Казахстан нормативных правовых актов.

  2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Договора должна письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала событий форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующими о подобных обстоятельствах и их длительности.

  3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.

  4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможного ущерба.
  5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.                   

9.ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ
 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.Осы Шарттың мазмұны, оның талаптары және ережелері, сондай-ақ оның орындау барысындағы белгілі болған ақпараттар мен мәліметтер құпия болып саналады.

9.2. Жеткізуші Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарт мазмұнын немесе оның қандай да болмасын ережесін, сондай-ақ осы Шартты орындауға Жеткізуші жұмысқа тартқан персоналдан басқа Тапсырысшы немесе оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, моделдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашуға болмайды. Аталған ақпарат жұмысқа тартылған персоналға құпия берілуі және шарт міндеттерін орындауға қажетті деңгейде ғана берілуі керек.

9.3. Жеткізуші Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты жүзеге асырғаннан басқа жоғарыда аталған қандай да болмасын құжаттарды немесе ақпаратты пайдалануға.
9.1.Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.

9.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.10. ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ
 1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттерін Тараптардың бірі орындамаған және/немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, екінші Тарап осы Шартты бұзу күнінен бұрын 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын қарама қарсы Тарапқа жазбаша хабарлап осы Шартты орындаудан бір жақты бас тартуға құқылы.

10.2. Тапсырысшы, егер Жеткізуші Тауарды 10 (он) күннен артық уақытта дер кезінде жеткізбеген жағдайда осы Шарттың 10.1 тармағымен қарастырылған тәртіпте осы Шартты орындаудан мерзімінен бұрын бас тартуға құқылы.

10.3. Жеткізуші, егер Тапсырысшы осы шарттың 10.1.-10.2. тармақтарына сай тоқтатқан жағдайда осы Шартты бұзу туралы Тапсырысшыдан хабарлама алған күннен бастап 3 операциялық күн ішінде осы Шарттың 7.1.-4.4. тармақтарымен қарастырылғандай алғы төлемді 100 % көлемінде немесе алғытөлем сомасынан және Тапсырысшы қабылдаған тауардан айырмасын өсімақы (айыппұл) төлеумен қайтаруға және Тапсырысшыға осы Шарттың жалпы сомасынан 5% көлемінде айыппұл төлеуге міндетті.

10.4. Тапсырысшы Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жолдап кез келген уақытта Шартты тоқтата алады. Хабарламада жойылатын шарт міндеттерінің көлемі, сондай-ақ Шарттың тоқтатылатын күні айтылуы керек.

10.5. Жеткізуші, осы Шартты Тапсырысшы бұзған жағдайда шарттың 10.4. тармағына сай Шарт тоқтатылған күнге тоқтатуға байланысты іс жүзіндегі шығындарға ғана төлемді талап етуге құқылы.

  1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.


  2. Заказчик вправе в порядке, предусмотренном пунктом 10.1. настоящего Договора, досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае несвоевременной поставки Товара Поставщиком более чем на 10 (десять) календарных дней.

10.3. Поставщик, в случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в соответствии с пунктами 10.1.-10.2. настоящего Договора, обязан в течение 3-х (трех) операционных дней с даты получения уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора, вернуть предоплату в размере 100 % или разницу от суммы предоплаты и принятых Заказчиком Товаров с уплатой пени (штрафы), предусмотренных пунктами 7.1-7.4. настоящего Договора и уплатить Заказчику штраф в размере 5 % от общей суммы настоящего Договора.

10.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.5. Поставщик, в случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в соответствии с пунктом 10.4., вправе требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.


11. ДАУЛАР МЕН КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРДІ ШЕШУ ТӘРТІБІ
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ


11.1. Осы Шарт бойынша немесе оған байланысты туған даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі.

11.2. Келіссөздер жолымен шешімге қол жеткізбеген жағдайда даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылықтарына сай Тапсырысшының орналасқан жері бойынша сот тәртібінде қарауға жатады.

11.3. Осы Шарт бойынша құқықтық қолдану болып Қазақстан Республикасының материалдық және іс жүргізу құқығы саналады.

11.1 Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

11.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению по месту нахождения Заказчика в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.3. Применимым правом по настоящему Договору является материальное и процессуальное право Республики Казахстан.


12. ШАРТ ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУ
12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.


12.1. Жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын осы жүргізілген сатып алу шарттарын және (немесе) сөйлемдері мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгертулерді енгізуге рұқсат етілмейді.

12.1. Не допускается вносить в договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика.


13. БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


13.1.Тараптардың бірде біреуі Осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқы жоқ.

13.2. Осы Шартпен қарастырылмаған барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылықтарын басшылыққа алады.


13.3. Осы Шарт әр Тарапқа бір-бір данадан берілетін, мемлекеттік және орыс тілдерінде, заңды күші бірдей 2 (екі) түпнұсқа данасында жасалған.

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

  1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

  2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском и казахском языках, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.ШАРТТЫҢ КҮШІНДЕ БОЛУ МЕРЗІМІ
 1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1.Осы Шарт екі тарап та қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.08 ж. дейін күшінде болады.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.08г.


15.ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛТАҢБАЛАРЫ
 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:


Тапсырысшы:

Жеткізуші:

Заказчик:
Поставщик:


Қолтаңбалар:

Подписи:
Тапсырысшы:

«МАЭК – Казатомөнеркәсіп» ЖШС

Заказчик:

ТОО «МАЭК – Казатомпром»___________________

Жеткізуші:

Поставщик:

_______________________<< предыдущая страница